Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis P1 Plus 2023


Odličen javni razpis za investicije in obratna sredstva! Že od 0,35% fiksnega pribitka!

Kratek opis

Odličen javni razpis za investicije in obratna sredstva – P1 Plus 2023!

 • Višina financiranja:
  • Obratna sredstva: do 100.000 EUR (do 200.000 EUR za srednje velika podjetja)
  • Investicije: do 1,25 milijona EUR
 • Obrestna mera: že od 0,35% + 6 mesečni EURIBOR
 • Ročnost: od 1,5 let do 10 let
 • Moratorij: možnost moratorija do 24 mesecev (za obratna sredstva do 6 mesecev)
 • Datumi oddaje: 1.9., 15.9., 1.10., 15.10.

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil odličen javni razpis za enega izmed najugodnejših kreditov za investicije in obratna sredstva.

Javni razpis P1 Plus 2023

Javni razpis P1 Plus 2023 omogoča olajšan postopek financiranja zaradi garancije SPS-a ter cenejšega financiranja, ki je rezultat subvencije obrestne mere.

 • Garancija za bančni kredit P1 Plus 2023:

SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo MSP pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja.

 • Subvencija obrestne mere:

Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero. Slovenski podjetniški sklad subvencionira razliko med razpisano obrestno mero in tržno obrestno mero na banki.

Prijavni pogoji

 • prijavitelj mora dosegati bonitetno oceno vsaj D2.
 • da v bilanci stanja izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev v pozitivni vrednosti vsaj v višini 7,0%;
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« v pozitivni vrednosti do vključno 7,0
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
 • zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti;

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja:
  • Obratna sredstva: do 100.000 EUR (do 200.000 EUR za srednje velika podjetja)
  • Investicije: do 1,25 milijona EUR
 • Obrestna mera: že od 0,35% + 6 mesečni EURIBOR
 • Ročnost: od 1,5 let do 10 let
 • Moratorij: možnost moratorija do 24 mesecev (za obratna sredstva do 6 mesecev)

Upravičeni stroški za P1 Plus 2023:

Za pridobitev garancije in znižane obrestne mere so upravičeni naslednji stroški:

1) INVESTICIJSKA VLAGANJA:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.

2) OBRATNA SREDSTVA:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na del in stroški prehrane med delom).

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov