Javni poziv za financiranje krepitve trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov


Nepovratna sredstva do 100.000 EUR!

Kratek opis

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

  • Višina sofinanciranja: od 30.000 EUR – 100.000 EUR
  • Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: do 30.9.2022
  • Datum odprtja: že odprt
  • Oddajni rok: 30.9.2021

Vsebina

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

  1. Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
  2. Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trg

Okvirna višina sredstev

Za javni razpis je na voljo 1.175.000 EUR.

Osnovni pogoji za prijavo

  • Razpis je namenjen MSP-jem iz Vzhodne kohezijske regije
  • Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.
  • Prijavitelj je lastnik vsaj ene veljavne, registrirane blagovne znamke.