Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
blagovne znamke showroom

Javni poziv za financiranje krepitve trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov


Nepovratna sredstva do 100.000 EUR!

Kratek opis

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

 • Višina sofinanciranja: od 30.000 EUR – 100.000 EUR oz. do 75% upravičenih stroškov
 • Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: do 30.9.2022
 • Datum odprtja: že odprt
 • Oddajni rok: 3.5.2022

Vsebina

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

 1. Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
  •  stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme
 1. Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trg
  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • certifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

Okvirna višina sredstev

Za javni razpis je na voljo 1.175.000 EUR.

Osnovni pogoji za prijavo

 • Razpis je namenjen MSP-jem iz Vzhodne kohezijske regije
 • Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.
 • Prijavitelj je lastnik vsaj ene veljavne, registrirane blagovne znamke.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov