Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Javni poziv za vavčerje

Javni razpis B1.1. – investicije v podjetništvu


Zelo ugoden kredit do 1 milijon EUR.

Kratek opis

Slovenski regionalni razvojni sklad je ponovno objavil javni razpis za investicije v podjetništvu.

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Višina financiranja: od 100.000 do 1.000.000 EUR

Ročnost: Odplačilna doba do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev (moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta)

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61% – 3,64%, ki je odvisen od Skladove ocene in zavarovanja

Vsebina

Slovenski regionalni razvojni sklad je ponovno odprl javni razpis za podjetnike, kot je bil objavljen v mesecu oktobru. Iščemo podjetja, ki imajo pred sabo investicijo in želijo izkoristiti neverjetno ugoden kredit!

Namen javnega razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjem ukrepom:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis B1.1.

 • na razpis se lahko prijavijo vse velikost podjetji (mikro, mala, srednja, velika)
 • Bonitetna ocena med 5 in 10 (po sistemu Ebonitete.si)
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2020 v obveznosti do virov sredstev večji od 15,00%
 • obvezno morate imeti poravnane vse finančne obveznosti z naslova dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti
 • Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V kolikor navedenega dovoljenja ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
 • Vlagatelj ne sme biti v težavah

Področja financiranja

Razpis zajema naslednja področja financiranja:

 1. Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 2. Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 3. Nova oprema in delovni stroji
 4. Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1. 1. 2016, samo za mikro, mala in srednja podjetja
 5. Neopredmetena sredstva

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75,00% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00%, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.

Možnosti zavarovanja

Možne oblike zavarovanja spodbud so:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oziroma bančna vloga,
 • bančna garancija oziroma nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Posebni pogoji za prijavo

 • Vlagatelj mora prijaviti začetni projekt, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje:
  • projekt mora biti povezan z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnovnih sredstev ali z nakupom poslovne enote od poslovno ali zasebno nepovezane osebe,
  • vse transakcije morajo potekati pod tržnimi pogoji.
 • Vlagatelj ne spada v eno od spodaj naštetih dejavnosti:
  • 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
  • 02 Gozdarstvo,
  • 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
  • 05 Pridobivanje premoga,
  • 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
  • 07 Pridobivanje rud,
  • 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
  • 09 Storitve za rudarstvo,
  • 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
  • 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
  • 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
  • 24 Proizvodnja kovin,
  • 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
  • 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
  • 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
  • 50 Vodni promet,
  • 51 Zračni promet,
  • 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
  • 53 Poštna in kurirska dejavnost,
  • 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
  • 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
  • 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
  • 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
  • 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
  • 94 Dejavnost članskih organizacij,
  • 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
  • 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
  • 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Drugi pogoji

 • Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
 • Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici. V kolikor se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote oziroma podružnice mora vlagatelj registrirati poslovno enoto oziroma podružnico najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev, razen v primeru, da se projekt nanaša na novogradnjo, kjer mora vlagatelj registracijo realizirati najkasneje do zaključka projekta.
 • V primeru prijavljenega projekta povezanega z eno izmed naslednjih možnosti, mora projekt izpolnjevati slednji pogoj:
  • vzpostavitev nove poslovne enote, pri čemer je za velika podjetja s projektom na območju Osrednje Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije potrebno upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot je dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju,
  • razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve, razen velika podjetja s projektom na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije,
  • diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki prej niso bili proizvajani oziroma izvajani, pri čemer morajo upravičeni stroški za najmanj 200% presegati knjigovodsko vrednost sredstev (upošteva se vrednost v poslovnem letu pred začetkom del), ki se ponovno uporabijo, hkrati pa je potrebno za velika podjetja s projektom na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot je dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju,
  • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa, pri čemer velika podjetj iz območij projekta Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije niso upravičena,
  • na vseh preostalih območjih projekta pa morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s posodobljenim proizvodnim oziroma storitvenim procesom, v zadnjih treh poslovnih letih.
 • Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki je del enotne investicije. Za enotno investicijo se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po Standardni klasifikaciji dejavnosti.
 • Vlagatelj ne sme prijaviti projekta v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov