Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
povratna in nepovratna sredstva

Javni razpis P7C-2 2021 – za gostinstvo in turizem


Brezobrestni kredit do 50.000 EUR za gostinske in turistične dejavnosti.

Kratek opis

Odličen brezobrestni kredit (povratna sredstva) do 50.000 EUR!

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ročnost kredita: od 2 leti do 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri

Prvi oddajni rok: 25.1.2022

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je objavil odličen javni razpis za turistične in gostinske dejavnosti! BREZOBRESTNI KREDIT (povratna sredstva) za obratovalne stroške!

Vstopni pogoji

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • Na dan oddaje vloge posluje vsaj 6 mesecev z isto davčno številko
 • na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSu
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • SBON mora biti med SB1 in SB8
 • Mora imeti vpad prihodkov v letu 2020
 • Glavna dejavnost podjetja mora biti ena izmed spodnjih:
  • 1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
  • 2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
  • 3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
  • I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
  • N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
  • 3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
  • R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
  • 391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

Upravičeni stroški

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Zavarovanje

 • za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR:

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

 • za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR:

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov (SPS)

Prejmite dodatnih 25.000 EUR ugodnega kredita!

Ta kredit lahko kombinirate tudi z likvidnostnim posojilom P7 2021 in dobite dodatnih 25.000 EUR obratovalnih sredstev! Več si poglejte na povezavi s klikom TUKAJ

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov