Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
javni razpis b5

Javni razpis B5 – razvojna posojila na obmejnih problemskih območjih


Posojilo do 1 milijon EUR za investicijska vlaganja!

Kratek opis

Javni razpis za posojilo do 1 milijon EUR za investicijsko vlaganje! Na voljo za problemska območja Republike Slovenije!

 • Višina financiranja: 75% celotnega projekta ter med 25.001 EUR – 1.000.000 EUR
 • Ročnost kredita: do 120 mesecev, vendar ne več kot do 30.6.2033 oziroma Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 60 mesecev
 • Obrestna mera: fiksna 0,01% (de minimis)
 • Datum odprtja: naslednji teden
 • Oddajni rok: 2.8.2021, 20.9.2021, 25.10.2021

 

Vsebina

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil nov razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih iz linije B5. 

Razpisanih je relativno malo finančnih sredstev (6.500.000 EUR), kar lahko zadostuje za financiranje 6 podjetji.

Cilj razpisa B5

Cilji razpisa B5 so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Cilji projekta so, ko si sledijo:

1) za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost

 • povečanje produktivnosti,
 • posodobitev tehnologije,
 • posodobitev proizvodov/storitev,
 • izboljšanje trženjskih pristopov,
 • vzpostavitev nove poslovne enote.

2) za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti

 • Povečanje števila zaposlenih,
 • Ohranitev števila zaposlenih.

3) za ukrep Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

 • Emisijska produktivnost,
 • Energetska produktivnost,
 • Snovna produktivnost,
 • Vodna produktivnost.

4) za ukrep Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije

 • Razvoj inovacij.

Upravičeni stroški

Zavarovanje financiranja B5

Vstopni pogoji

 • MSP + velika podjetja, ki so bila vpisana v poslovni register pred 1.1.2018
 • Podjetje spada v eno izmed obmejnih problemskih območji: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.
 • Eboniteta med 5 – 10
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V kolikor navedenega dovoljenja ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje
 • Delež kapitala večji od 15%
 • Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta
 • Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnic
 • Vlagatelj mora prijaviti začetni projekt, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje:
  • projekt mora biti povezan z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnovnih sredstev ali z nakupom poslovne enote od poslovno ali zasebno nepovezane osebe,
  • vse transakcije morajo potekati pod tržnimi pogoji
 • Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki je del enotne investicije. Za enotno investicijo se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po Standardni klasifikaciji dejavnosti.
 • Intenzivnost regionalnih državnih pomoči do 31. 12. 2021:
  • delež pomoči za velika podjetja je 10 % za Zahodno Slovenijo in 25 % za Vzhodno Slovenijo,
  • delež pomoči za srednja podjetja je 20 % za Zahodno Slovenijo in 35 % za Vzhodno Slovenijo,
  • delež pomoči za mala podjetja je 30 % za Zahodno Slovenijo in 45 % za Vzhodno Slovenijo
 • Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj enega od naslednjih pogojev, ki ga mora dokazati s priloženo analizo, iz katere je razvidna možnost izvedbe projekta s prejetimi sredstvi Sklada in brez njih:
  • dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
  • dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
  • zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
  • dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
  • projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
 • Upravičene so vse dejavnosti po SKD razen spodnjih:
  • 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
  • 02 Gozdarstvo,
  • 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
  • 05 Pridobivanje premoga,
  • 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
  • 07 Pridobivanje rud,
  • 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
  • 09 Storitve za rudarstvo,
  • 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
  • 6 Proizvodnja umetnih vlaken,
  • 24 Proizvodnja kovin,
  • 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
  • 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
  • 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
  • 50 Vodni promet,
  • 51 Zračni promet,
  • 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
  • 53 Poštna in kurirska dejavnost,
  • 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
  • 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
  • 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
  • 1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
  • 2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
  • 94 Dejavnost članskih organizacij,
  • 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
  • 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
  • 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

 

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov