Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
ko

Javni razpis P7CV 2021 COVID – krediti organizatorjem potovanj


Krediti organizatorjem potovanj za povračilo dolga potrošnikom.

Kratek opis

Organizatorji potovanj lahko koristite kredit od 5.000 EUR do 1.800.000 EUR za poplačilo zavrnjenih vrednotnic potrošnikom.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ročnost kredita: od 12 do 72 mesecev

Moratorij: od 1 do 24 mesecev

Obrestna mera: fiksna v višini 1% za MSP in 2% za velika podjetja

 

 

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je razpisal ugoden kredit (povratna sredstva), namenjen organizatorjem potovanj, ki so v zadnjem letu doživeli velik upad dohodkov zaradi popolnega zaprtja države. Kredit je brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov (SPS).

Komu je kredit P7CV 2021 namenjen?

Zelo ugoden kredit je namenjen vsem spodnjim dejavnostim, ki se kakorkoli ukvarjajo z organizacijo potovanj za potrošnike in so morali zaradi zaprtja turistične sezone v letu 2020 vračati denar svojim strankam za že opravljene zakupe potovanj.

Dejavnosti, ki so upravičene do kredita, so:

  • 310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • 391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
  • 100 Pomorski potniški promet,
  • 220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
  • 340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
  • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Znesek kredita

Znesek kredita: Od 5.000 do 1.800.00 EUR

Najvišji znesek kredita, ki zapade po 31. 12. 2021, znaša 1.800.00,00 EUR.

Znesek posojila, v skladu s točko 3.3. Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID – 193 (v nadaljevanju začasno okvir), ne sme presegati: – dvojnega zneska letne mase plač4 kreditojemalca za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto, vključno s prispevki za socialno varnost.

Pri kreditojemalcih, ustanovljenih 1.1.2019 ali kasneje, najvišji znesek kredita ne sme preseči ocenjene letne mase plač v prvih dveh letih delovanja ali – 25 % prihodkov poslovanja kreditojemalca v letu 2019. Znesek dolga do potrošnikov, ki presega znesek kredita določen v skladu s točko 3.3. začasnega okvira, se odobri v skladu s točko 3.1. začasnega okvira, ob upoštevanju najvišjih dovoljenih pragov, ki ne presegajo najvišje dovoljene kvote na podjetje kot gospodarska enota, pri čemer gre za bruto znesek oz. znesek pred odbitjem davkov in drugih dajatev (po trenutno veljavnem Začasnem okviru ta kvota znaša 1.800.000,00 EUR).

Upravičeni stroški

Višina upravičenih stroškov projekta znaša največ 1.800.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upošteva:

  • znesek dolga organizatorjev potovanj do potrošnikov, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP.

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Zavarovanje

za kredite od vključno 5.000,00 do vključno 25.000,00 EUR

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice

za kredite od 25.001,00 EUR do vključno 100.000,00  EUR

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa

za kredite od 100.001,00 do vključno 1.800.000,00 EUR

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo ter nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in bančno garancijo v razmerju 1:1 ali vpis hipoteke na nepremičnino vsaj v razmerju 1:1,26

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov