Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
mkgp javni razpisi

Javni razpis za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti


Nepovratna sredstva do 50% upravičenih stroškov.

Kratek opis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov razpis za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za oddajo: 17.12.2021
Višina sofinanciranja: 50 %

Vsebina

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo nov javni razpis za podukrep 6.4. v obliki nepovratnih sredstev, ki podpira naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Cilji pod ukrepa so:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

UPRAVIČENCI

Upravičenci:

 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • gospodarske družbe,
 • zavodi ali zadruge.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči – PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški morajo biti povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in biti neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti.

Podprte bodo naslednje vrste naložb:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:

 • ureditev čistilnih naprav,
 • zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo,
 • vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
 • ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
 • reciklaža in uporaba stranskih proizvodov,
 • zmanjševanje količine odpadkov,
 • naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:

 • naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 • naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
 • ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Stopnja podpore 

V obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, upošteva se pravilo »de minimis«. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 5.000 EUR na vlogo.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13.59.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov