sončna elektrarna

Javni razpis za subvencijo/sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije


Nepovratna sredstva (subvencija) za nakup sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije.

Kratek opis

Nepovratna sredstva (subvencija) za nakup proizvodnih naprav električne in toplotne energije (sončna elektrarna, iz lesne biomase, bioplin in druga). Do 65% nepovratnih sredstev!

 • Višina financiranja: do 65% nepovratnih sredstev (glej tabelo v opisu razpisa)
 • Predvidena razpisana sredstva: 85 milijonov EUR
 • SKLOP 1 je ZAPRT. Ostali sklopi ostajajo odprti do nadaljnjega.

Povezava do URADNEGA LISTA

Vsebina

JAVNI RAZPIS za subvencijo sončnih elektrarn in drugih proizvodnih naprav električne in toplotne energije (nepovratna sredstva).

 • SKLOP 1 (sončne elektrarne) bo ponovno KMALU ODPRT ZA PRIJAVO, zato nas kontaktirajte na spodnje kontakte za več informacij.
 • Ostali sklopi še ostajajo odprti do nadaljnjega.

Javni razpis je izveden na podlagi nove uredbe, ki je bila sprejeta v juliju in poleg subvencije sončnih elektrarn uvaja tudi sofinanciranje drugih proizvodnih naprav električne in toplotne energije (iz vetrne energije, iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina,…).

Podjetja boste lahko kandidirala kar do 45% sofinanciranja projektov nakupa omenjenih naprav, pri čemer se pomoč poveča za:

 • 20% za MALA podjetja
 • 10% za SREDNJA podjetja

Upravičenci

Upravičenec za dodelitev pomoči je:
 • pravna oseba;
 • zadruga;
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (samostojni podjetnik), za kar veljajo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah in
 • samoupravna lokalna skupnost.

Glavni pogoji za prijavo

 • imate registrirano dejavnost pridobivanja električne energije
  • Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.
 • v primeru da se prijavitelj prijavlja na sklop 1–4, mora priložiti soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje;

Intenzivnost pomoči

Intenzivnost pomoči za projekte lahko znaša:
 • do 45 % skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.
 • 25 milijonov eurov pomoči posameznemu podjetju na projekt.

*kWe – nazivna električna moč naprave
*kWt – nazivna toplotno moč naprave
*kWh – kapaciteta naprave

Tip naprave

Sklop za razpoložljiva sredstva

Najvišja višina pomoči glede na nazivno moč ali kapaciteto

Omejitev moči proizvodne naprave velika podjetja

Omejitev moči proizvodne naprave za srednja podjetja

A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije

Sklop 1

A 1.1. fotonapetostna elektrarna Sklop 1 180  EUR/kWe 1 MW 6 MW
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna Sklop 1 250 EUR/kWe 1 MW 6 MW
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem Sklop 1 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore Sklop 1 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW

B – proizvodnjo električne energije iz vetrne energije

Sklop 2

B 1.1. vetrna elektrarna Sklop 2 280 EUR/kWe 1 MW 1 MW
B 1.2. vetrna elektrarna – skupnostna Sklop 2 350 EUR/kWe 1 MW 1 MW

C – proizvodnjo električne energije iz vodne energije

Sklop 3

400 EUR/kWe 1 MW 6 MW

D – soproizvodnjo iz geotermalne energije,

Sklop 3

2.500 EUR/kWe 1 MW 6 MW

E – soproizvodnjo iz bioplina

Sklop 3

E 1.1. – soproizvodnjo iz bioplina – biomasa Sklop 3 2.475 EUR/kWe 2 MW
E 1.2. – soproizvodnjo iz bioplina – deponijski plin Sklop 3 500 EUR/kWe 2 MW
E 1.3. – Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin, – pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda Sklop 3 500 EUR/kWe 2 MW

F – soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase,

Sklop 4

3.035 EUR/kWe 10 MW

G – proizvodnjo toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)

Sklop 5

250 EUR/kWt 10 MW

H – Toplotne črpalke in sprejemniki – naprave večje ali enake 50 KW

Sklop 5

H 1.1. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA) Sklop 5 810 EUR/kWt 10 MW
H 1.2. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA) Sklop 5 472 EUR/kWt 10 MW
H 1.3. Toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW Sklop 5 342 EUR/kWt 10 MW

I – hranilnik električne energije

225 EUR/kWh vezano na moč naprave

J – Hranilniki toplote

20 EUR/kWh vezano na moč naprave

Hranilnik električne energije

 • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave;
 • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW.

Hranilnik za toploto

 • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave:
 • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini:
  • 10 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za dnevne hranilnike oziroma največ za kapaciteto 50 MWh. Največja kapaciteta, za katero se izplača pomoč [MWh], je 10 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW];
  • 1000 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za sezonske hranilnike oziroma največ za kapaciteto 100 MWh. Največja kapaciteta, za katero se izplača pomoč [MWh], je 1000 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW].

Obdobje upravičenosti stroškov

 • Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve te uredbe. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi te uredbe.
 • Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Upravičeni stroški

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave se dodeljuje pomoč za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave za:
 • proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne (fotonapetostne ali druge sončne energije), geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: skupnost OVE);
 • proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE;
 • soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
 • proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.

Način prijave

 • Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.
 • Za podpis vloge morate imeti kvalificirano digitalno potrdilo.
 • Vloge, prispele na podlagi javnega poziva, obravnava komisija, in sicer po vrstnem redu glede na prejem vloge.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov