Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
sončna elektrarna

Javni razpis za nakup sončnih elektrarn do 10MW


20% nepovratnih sredstev za nakup in postavitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Kratek opis

Nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji nove sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

 • Višina financiranja: 20 % upravičenih stroškov nakupa in vgradnje sončne elektrarne, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči
 • Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Oddajni roki: nov rok bo kmalu znan, vseeno lahko pričnemo s pripravo dokumentacije

Vsebina

Ministrstvo je pred kratkim razpisalo dodatna denarna sredstva na temu javnemu razpisu in s tem sporočilo, da bo v kratkem razpisan nov rok za oddajo dokumentacije.

Sončne elektrarne za samooskrbo predstavlja lasten brezplačen vir energije za pokritje potreb po električni energiji. Za ta namen je razpisan spodnji javni razpis, kjer lahko pridobite sofinanciranje za nakup in vgradnjo sončne elektrarne.

Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis

 • Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
 • Prijavitelj ne sme delovati na področju ribištva, premogovništva, jeklarstva, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, promet, ladjedelništvo, industrija sintetičnih vlaken, proizvodnja orožja,…)
 • Podjetje ne sme biti insolventno, kapitalsko neustrezen, ima neporavnane obveznosti do FURS,…
 • Podjetje ne sme za isti projekt pridobiti sredstva še od drugih sredstev državnega proračuna (dvojno financiranje)

Upravičeni stroški za sofinanciranje sončne elektrarne

 1. nakup in vgradnja sončne elektrarne za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
 2. nakup in vgradnja hranilnika energije,
 3. pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 4. priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 5. strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Minimalna vrednost operacije mora biti 100.000 EUR brez DDV.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

 • so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
 • so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena;
 • so za blago, ki je bilo dobavljeno;
 • so za storitve, ki so bile izvedene;
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
 • so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem

Obvezne priloge k vlogi

 • Izjava (velja za naprave do moči vključno 1 MW), da gradbeno dovoljenje ni potrebno
 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje (velja za naprave moči nad 1 MW)
 • V kolikor gre za naprave, ki se uporabljajo za delovanje objekta, kot jih določa Gradbeni zakon, potem gradbeno dovoljenje ni potrebno
 • Soglasje za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije na distribucijsko omrežje
 • Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja v okviru tega javnega razpisa, izdelana potrebna projektna dokumentacija (npr. IZP, PZI)
 • V kolikor prijavitelj ni lastnik nepremičnine, na kateri bo postavljena naprava, mora izkazati pravico do postavitve in vgradnje naprave
 • Pridobljene vsaj 3 ponudbe s strani dobaviteljev

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov