Likvidnostno posojilo

Portfeljske garancije za krožno gospodarstvo


Do 10.000.000 EUR financiranja za sončne elektrarne in druge investicije za prehod na krožno gospodarstvo.

Kratek opis

SID banka podjetjem ponuja odličen javni razpis za financiranje investicij za prehod podjetji v krožno gospodarstvo.

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetja
 • Višina financiranja: 30.000 evrov – 10.000.000 evrov.
 • Ročnost kredita: od tri (3) leta do največ deset (10) let
 • Moratorij: traja največ 1/2 ročnosti kredita.
 • Za zavarovanje kredita: do največ 1,2-kratnika nezavarovanega dela kredita.

Vsebina

SID banka v sodelovanju z bankami predstavlja produkt Portfeljske garancije, ki so namenjene podjetjem za financiranje investicij na področju krožnega gospodarstva.

Produkt podpira naslednje investicije:

 • Sončne elektrarne
 • Novogradnje stavb
 • Nakup obstoječih stavb + adaptacija
 • Novi stroji
 • Rabljeni stroji, ki so novejši od prejšnjih
 • Adaptacije, sanacija streh, toplotni ovoji, rekuperacije, zamenjava ogrevalnih sistemov
 • Vse kar spada v tehnološko opremo in prihrani/zmanjša obstoječe stroške

Pogoji kredita

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetja
 • Najnižji znesek glavnice kredita znaša 30.000 evrov, najvišji znesek glavnice kredit pa je 10.000.000 evrov.
 • Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj tri (3) leta in največ deset (10) let
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja največ 1/2 ročnosti kredita.
 • Za zavarovanje kredita lahko Finančna institucija zahteva zavarovanja vrednotena v skladu s svojimi internimi pravilniki do največ 1,2-kratnika nezavarovanega dela kredita.

Upravičeni stroški

Iz Kredita se lahko financirajo naslednji tipi upravičeni stroški:

 • nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev,
 • nabavna vrednost materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
 • nabavna vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba,
 • finančni odhodki za zakup opredmetenih osnovnih sredstev (finančni najem),
 • stroški dela,
 • stroški in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika
 • pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV), obračunan pri katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov