Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
razpis turizem

Razpis turizem – NOO nastanitvene kapacitete


Razpisanih 69 milijonov EUR za dvig kakovosti in konkurenčnosti v slovenskem turizmu!

Kratek opis

MGRT je objavil javni razpis namenjen spodbujanju investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dvig konkurenčnosti in kakovosti v turizmu.

 • Kdo se lahko prijavi na razpis?

  • investicija vsaj 300.000 EUR 
  • pridobljena investicijska dokumentacija (gradbeno dovoljenje – ob oddaji vloge ali v roku 10 mesecev po oddaji – , projektna dokumentacija)
  • nastanitve z vsaj 3 zvezdnicami
 • Razpoložljiva sredstva: 69.000.000 EUR
 • Sofinanciranje: med 15% – 50%
 • Datum oddaje: 19. 12. 2022

Vsebina

Prijava mogoča za investicije nad 300.000 EUR

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Predmet razpisa

Javni razpis se deli na 2 sklopa

 • SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti
 • SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Podprte investicije bodo morale ob zaključku investicije dosegati kakovostno raven kategorizacije nastanitvenega obrata najmanj 3* oz. 3 jabolka , oz. 4* v primeru kampov po Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18, 5/19 in 182/20). Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku investicije izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov.

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Višina sofinanciranja – med 15% – 50%

Sofinanciranje tovrstne investicije je odvisno od velikosti podjetja prijavitelja in lokacije, na kateri bo izvedena investicija, ki je predmet vloge ter tudi od sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa. Sofinanciranje bo potekalo na podlagi treh shem (Regionalna shema državnih pomoči, Program izvajanja  finančnih spodbud MSP, Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis).

Sofinanciranje je glede na različne parametre lahko med 15% – 50%.

Do 70% sofinanciranja pa so upravičeni zgolj stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva, ki se nanašajo na nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in stroški storitev zunanjih izvajalcev ne glede na sklop prijavljene investicije, lokacijo izvajanja investicije in velikost prijavitelja.

Upravičenci

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa (v nadaljevanju: prijavitelji ali podjetja ali končni prejemniki).

Prijavitelji morajo imeti registrirano eno od naslednjih dejavnosti na dan oddaje vloge:

 • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja v javni lasti. Za podjetje v javni lasti se štejejo podjetja, kjer ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic. Lastniški deleži se določajo v skladu z Prilogo I. Uredbe GBER.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški bodo investicije v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo) ter stroški projektne dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičeni stroški za sofinanciranje:

 • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
 • Stroški zunanjih izvajalcev:
  • stroški priprave in izdelave projektne oz. investicijske dokumentacije,
  • stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike,
  • stroški gradbenega nadzora,
  • stroški pridobitve ekoloških znakov,
  • stroški programov izobraževanja in usposabljanja (za vodje in zaposlene pri nosilcu investicije),
  • stroški zagonskega trženja (stroški vključitve v digitalni rezervacijski in prodajni sistem, stroški vzpostavitve spletne strani).

Osnovni pogoji za prijavo

 • Investicija se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis.
 • Investicija, ki je predmet prijave na razpis, mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026.
 • Načrtovana vrednost investicije (vsota upravičenih in neupravičenih stroškov) mora znašati najmanj 300.000,00 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov investicije ne sme presegati deleža pomoči, ki je skladen z relevantno shemo državnih ali de minimis pomoči, vendar pa hkrati sofinanciranje celotnega projekta, ki je predmet vloge, lahko nominalno znaša največ 1.100.000,00 EUR za popolne prenove oz. rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2).
 • Prijavitelj mora imeti za projekt v celoti zaprto finančno konstrukcijo.
 • Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo investicije.
 • Vlogi mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), in sicer:
  • za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo do 500.000,00 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);
  • za projekte nad vrednostjo 500.000,00 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP);
  • za projekte nad vrednostjo 2,5 mio EUR dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).
 • V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti.
 • Investicija mora v okviru meril, ki se nanašajo na prispevek investicije k zelenemu prehodu dosegati najmanj 40 % vseh možnih točk pri merilih od 8 do 14.
 • Nastanitveni obrat bo moral ob zaključku investicije pridobiti ekološki znak za nastanitvene obrate* (v kolikor so znotraj investicije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ter pridobljeni znak nadgraditi s pridobitvijo znaka Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Znaki morajo biti pridobljeni najkasneje v roku dveh let po zaključku investicije ter biti ohranjeni vsaj ves čas spremljanja investicije.
 • Vsi nastanitveni obrati, vključno z nastanitvenimi enotami (sobe in/oz. apartmaji in/oz. druge enote), ki so predmet prijave na javni razpis, bodo morali po zaključeni investiciji obratovati skozi celo leto oz. najmanj 10 mesecev na leto.
 • Nastanitveni obrat mora oblikovati vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetja drugega nosilca) in se v roku enega leta od zaključka investicije prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja.
 • Investicija mora vključevati elemente digitalizacije, in sicer najmanj v obliki javno dostopne digitalne predstavitve ponudbe investicije ter vključenosti v najmanj en digitalni rezervacijski in prodajni sistem z zagotavljanjem digitalnega informiranja gostov o ponudbi s strani prijavitelja kot ponudnika.
 • Investicija mora vključevati program usposabljanja in izobraževanja za vodje in zaposlene pri prijavitelju.
 • Investicija mora biti izvedena skladno z GZ-1 in PURES-3, pri čemer se kazalniki energijske učinkovitosti določajo po računski metodi, ki je določena v PURES-3.
 • Končni prejemnik mora iz lastnih sredstev zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % celotnih upravičenih stroškov investicije

*Upoštevani ekološki znaki: EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, L.E.A.F.,Slovenia Green Cuisine

Posebni pogoji za prijavitelje

 1. Prijavitelj mora imeti nepremičnino ob oddaji vloge v svoji lasti, oz. mora imeti služnostno oz. stavbno pravico na nepremičnini še najmanj pet (5) let po zaključku investicije v primeru velikih podjetij oz. najmanj tri (3) leta v primeru MSP, kar bo ministrstvo preverilo z vpogledom v zemljiško knjigo. V kolikor prijavitelj tega ne izpolnjuje, mora k vlogi priložiti overjeno pogodbo o najemu, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom nepremičnine, vse s trajanjem še najmanj pet (5) let po zaključku investicije v primeru velikih podjetij oz. najmanj tri (3) leta v primeru MSP. V primeru, da ima prijavitelj služnostno ali stavbno pravico na nepremičnini, mora predložiti tudi pogodbo o ustanovitvi služnosti oz. pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. V kolikor iz dokumentov, navedenih v tem odstavku, ni razvidno, da se lastnik oz. solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora prijavitelj k vlogi priložiti tudi overjeno soglasje (notarsko ali s strani upravne enote) lastnika oz. solastnika.
 2. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oz. posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pridobljena mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja za izvedbo investicije, upoštevaje, da mora biti:
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo k vlogi na javni razpis oz. ga mora prijavitelj pridobiti in predložiti ministrstvu najkasneje v roku desetih (10) mesecev po prejemu sklepa o izboru, vendar hkrati najkasneje do predložitve prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju. Navedeno ne velja v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, za kar prijavitelj poda izjavo, da gradbeno dovoljenje NI potrebno;
 • uporabno dovoljenje pridobljeno in predloženo ob zaključku investicije, vendar hkrati najkasneje do zadnjega zahtevka za izplačilo, če se v skladu z veljavno zakonodajo zahteva njegova pridobitev. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom ministrstva ;
 • prijavitelj, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, mora k vlogi priložiti tudi dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti kmetije z nastanitvijo, ki ga je izdala krajevno pristojna upravna enota.
 1. Prijavitelj mora predložiti skico lokacije investicije. V primeru, ko se nastanitveni obrat nahaja v objektu / stavbi, ki je poleg nastanitvam namenjena tudi drugačni namembnosti, mora prijavitelj skici predložiti tudi grafično razmejitev investicije v objekt. Iz skice mora biti jasno in nedvoumno razvidno, s katerimi prostori oz. dejavnostmi prijavitelj kandidira na razpis, ter kateri so drugi prostori in dejavnosti, ki niso predmet vloge na razpis.
 2. Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju do zaključka spremljanja investicije (tri (3) leta po zaključku investicije v primeru MSP in pet (5) let po zaključku investicije v primeru velikih podjetij), na osnovi stanja zaposlitev iz evidence Ajpes na dan 31. 12. 2021 glede na število opravljenih delovnih ur[1]. Za prijavitelje, ki so šele po 31. 12. 2021 ustanovili podjetje ali podružnico ali hčerinsko podjetje v Republiki Sloveniji (kar dokazujejo z izpiskom iz Sodnega registra) in za prijavitelje, ki niso zavezani k oddaji letnega poročila na Ajpes, se bo kot izhodiščno stanje upoštevalo stanje zaposlitev na dan oddaje vloge, pri čemer morajo ob oddaji vloge za vsakega zaposlenega predložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi in obrazec M1/M2. Prijavitelji, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji za zaposlene družinske člane k vlogi priložijo izpisek iz ZZZS (za naslednje šifre[2] glede na vrsto zavarovanja, ki pomeni podlago v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti: 51, 52, 007 + 64) in v primeru zaposlitev (zunanjih) delavcev za vsakega zaposlenega kopijo pogodbe o zaposlitvi in obrazec M1/M2.
 3. Prijavitelj mora začeti z investicijo najkasneje v 10 mesecih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov