Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
nastanitvene kapacitete javni razpis

Javni razpis za vlaganja v preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti


Nepovratna sredstva za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet in žičniške infrastrukture gorskih centrov.

Kratek opis

Javni razpis za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet in žičniške infrastrukture gorskih centrovza trajnostno in kakovostno preoblikovanje.

Razpisnik: MGRT

Višina sofinanciranja (nepovratnih sredstev):

 • SKLOP A: do 8 milijonov EUR
 • SKLOP B: do 2 milijona EUR

Datum oddaje: 10.2.2022

Okvirna višina sredstev:

 • sklop A – predvideno 30.000.000,00 mio EUR
 • sklop B – predvideno 18.823.529,41 mio EUR

 

Vsebina

MGRT je razpisal javni razpis za nepovratna sredstva do 80% za investicije v gorske centre ter do 20% nepovratnih sredstev za vlaganje v turistični sektor za novogradnje in obnove.

Cilj javnega razpisa

 • krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih,
 • dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
 • dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

SKLOP A

Nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

SKLOP B

Izgradnja in/ali obnova[1] nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

 • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
 • kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Višina sofinanciranja

SKLOP A

Intenzivnost pomoči je določena:

 • dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer:
  • znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev;
 • ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.
 • V primeru, da je prijavitelj lokalna skupnost (občina) ali drug javni subjekt (npr. javni zavod) se na podlagi vsebine vloge (posameznega projekta) oceni ali zaprošena pomoč vsebuje elemente državnih pomoči. V primeru, da ministrstvo oceni, da vloga ne vsebuje elementov državnih pomoči, se glede tega posvetuje in pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za finance. V kolikor se oceni, da gre za državno pomoč, se uporabi shema: Prestrukturiranje gorskih centrov, v nasprotnem primeru pa ni potrebno upoštevati pravil državnih pomoči.

SKLOP B

Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP določena:

 • do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in
 • do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za SKLOP B znaša 2.000.000,00 EUR.

 

Osnovni pogoji za prijavo

 • na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31.12.2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).
 • na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).
 • na SKLOP B se med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
 • Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:
  • SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.  

Upravičeni stroški za sofinanciranje

SKLOP A

V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

 1. Stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih:
  • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih in inštalacijskih del (GOI dela), postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 2. Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:
  • investicije v žičniško infrastrukturo (žičniške naprave, kot so sedežnice, gondole, itd.), v spremljajočo žičniško infrastrukturo (servisni prostori, sanitarije, osvetlitev, info točke, itd.), in drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih (glej opombo 10), dobava in montaža, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 3. Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev.

Upravičeni stroški investicij v drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih (iz opombe št. 10) morajo obsegati vsaj 5 % in ne več kot  20 % celotnih upravičenih stroškov  operacije SKLOPA A.

SKLOP B

V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

 1. Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture:
  • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 2. Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:
  • stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 3. Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev

Davek na dodano vrednost NI upravičen strošek. Nakup rabljene opreme NI upravičen strošek.

Strošek za pripravo vlog na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za sofinanciranje, ni upravičen strošek.

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 10. 11. 2023.

Obdobje upravičenosti izdatkov je do 10. 11. 2023.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov traja do 31.12.2023

Pogoji za operacijo

 1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.
 2. Operacije iz sklopa A morajo izkazati preoblikovanje gorskega centra, in sicer z razvojem novega turističnega produkta in trajnostnim ravnanjem na območju investicije.
 3. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:
  1. Za SKLOP A: najmanj 2 mio EUR,
  2. Za SKLOP B: najmanj 500.000 EUR.
 4. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis (izkazan spodbujevalni učinek subvencije). Začetek izvajanja operacije pomeni začetek gradbenih del v okviru investicije ali prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, v kolikor je zaveza dana pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo za začetek izvajanja investicije.
 5. Operacija / investicija se mora zaključiti najkasneje do 10.11.2023. Zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju.
 6. Operacija iz SKLOPA A se lahko izvaja na območju večjih slovenskih smučišč, katerih evidenco, ki med drugim vsebuje razvrstitev smučišča glede na velikost, na podlagi izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča, skladno z Zakonom o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) upravlja Ministrstvo za infrastrukturo.
 7. Za SKLOP A: Večnamenske infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni uporabnik. Uporaba večnamenske infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne zmogljivosti.
 8. Za SKLOP A: Dostop do večnamenske infrastrukture ima več uporabnikov, dostop je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli le prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji, če so navedeni pogoji javno dostopni.
 9. Za SKLOP A: Če večnamensko infrastrukturo uporabljajo poklicni klubi, prijavitelj zagotovi, da so cenovni pogoji za njeno uporabo na voljo javnosti.
 10. Za SKLOP A: V primeru, da je prijavitelj javni subjekt, se vsaka morebitna koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje večnamenske infrastrukture dodeli na odprt, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih relevantnih pravil (o javnem naročanju, itd.).
 11. Nabavljena osnovna sredstva (ali poslovna enota v primeru, ko je to relevantno) morajo biti nova in nabavljena od poslovno ali zasebno nepovezanih oseb (nabava je dovoljena od tretjih oseb, ki niso povezana s kupcem), pri čemer pri nabavi: v primeru da investitor ni zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora pri nabavi izkazati transparentnost, gospodarnost ter tržnost pogojev, pod katerimi so bile opravljene nabave, v primeru, da je investitor zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora v celoti spoštovati pravila in postopke javnega naročanja.
 12. Za SKLOP B: Upravičene turistične kapacitete so obstoječi nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategorizirane v sistemu kategorizacije kategorizacija.si (z izjemo glampingov) in novi nastanitveni obrati, ki bodo ob zaključku operacije vpisani v oba navedena sistema (z izjemo glampingov).
 13. Vloga mora izkazati:
  1. za SKLOP A: nadgradnjo oz. prestrukturiranje smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih, vključno z razvojem novega turističnega produkta,
  2. za SKLOP B:
   • izgradnja in/ali obnova oz. širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge kategorije 4*),
   • kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto,
   • za izgradnjo ali obnovo oz. širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi, določeni s pogoji, navedenimi v opombah,
   • pridobitev ekološkega znaka za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
   • energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
   • nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta,
   • nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.
 14. Za operacijo mora biti priloženo dokazilo o skladnosti investicijske namere s prostorskimi akti občine, kjer se bo izvajala investicija.
 15. Za operacije je izdelana in priložena projektna in investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, v nadaljevanju: uredba), in sicer:
  1. Operacije nad vrednostjo 500.000 eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program (DIIP);
  2. Projekti nad vrednostjo 2,5 mio eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).
 16. V primeru, ko gre za operacije zasebnih subjektov, za katere se uporabljajo pravila državnih pomoči mora vloga vsebovati vse bistvene sestavine investicijskih dokumentov (zgoraj navedeni DIIP, IP, PIZ) iz uredbe.
 17. Zasebni subjekt mora v tem primeru priložiti dokument (npr. poslovni načrt), ki bo vseboval bistvene elemente zgoraj navedenih dokumentov, ni pa potrebno prilagati DIIP, IP, PIZ.
 18. Operacija mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevaje da:
  1. mora biti gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku šestih (6) mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju in predloženo najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo ne prične izplačevati javnih sredstev in hkrati odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
  2. obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku treh (3) mesecev po zaključku projekta. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi.
 19. Za SKLOP A : Prijavitelj mora za prijavljeno operacijo priložiti izračun finančne vrzeli investicije.
 20. Prijavitelj se zaveže, da bo kot rezultat operacije posloval tudi izven glavne zimske in letne sezone, vendar ne manj kot 9 mesecev.
 21. Prijavitelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da ima na voljo sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki izhajajo iz predmetne operacije. To zajema plačilo obveznosti iz naslova upravičenih stroškov do zaprošene višine sofinanciranja (v primeru odobritve pomoči časovno le do trenutka izplačila državne pomoči), za vse upravičene stroške, ki presežejo zaprošeno višino sofinanciranja in tudi neupravičene stroške, vključno z DDV. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
 22. Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
 23. Nakup osnovnih sredstev je dovoljen le od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Vsa kupljena sredstva se morajo amortizirati, vključiti v sredstva podjetja, ki prejme pomoč in ostati povezana s projektom še najmanj 3 leta v primeru MSP oz. 5 let v primeru velikih podjetij.

Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij

Za odobritev mora vloga prejeti vsaj 50 točk od skupno 100 točk.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov