Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
ukrep-6.4.

Javni razpis za podukrep 6.4. – Investicije v nekmetijske dejavnosti


Nepovratna sredstva do 200.000 EUR.

Kratek opis

MGRT razpisuje javni razpis za nepovratna sredstva v višini do 200.000 EUR.

 • Višina sofinanciranja:  50% naložbe oziroma najmanj 5.000 EUR in največ 200.000 EUR
 • Okvirna višina sredstev: 15.000.000 EUR
  • 10.000.000 EUR za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (SKLOP A)
  • 5.000.000 EUR za SP-je, zadruge, zavode in gospodarske družbe (SKLOP B)
 • Datum odprtja: Oddaja je mogoča do vključno 17/12/2021 ob 13:59

Vsebina

MGRT je odprl nov razpis za nepovratna sredstva do 200.000 EUR za razvoj podeželja in investicije v nekmetijske dejavnosti. Sredstva lahko porabite za obnovo objektov, nakup strojev in za druge investicije,

Cilj javnega razpisa

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz Priloge 12 Uredbe.

Osnovni pogoji za prijavo

 • upravičenec izpolnjuje pogoje za mikro ali malo podjetje
 • naložba mora biti v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti
 • če gre za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov oziroma vzdrževanje, ki je povezano s spremembo namembnosti zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, se vlogi na javni razpis priložijo projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov
 • upravičenec mora opravljati dejavnost iz seznama upravičene dejavnosti (povezava do seznama)
 • naložba mora prispevati k horizontalnim ciljem:
  • varovanje okolja (čistilne naprave, zmanjševanje količine odpadkov, reciklaža)
  • blažitev podnebnih sprememb (učinkovita raba energije, obnovljivi viri za pridobivanje elektrike, energijska učinkovitost stavb..)

Upravičeni stroški za sofinanciranje

 • stroški, ki nastanejo po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
 • do podpore so upravičene naložbe:
  • ureditve objektov,
  • vzdrževanja objektov ter
  • nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT
 • za določitev višine stroškov mora prijavitelj pri oddaji vloge oddati 3 primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva

Upravičeni stroški so od dneva oddaje vloge. Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij

Za odobritev mora vloga prejeti vsaj 30 točk od skupno 100 točk.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov