Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpisi SID banka – z jamstvom EGF


Kredit od 100.000 EUR do neomejeno. Z posebnim jamstvom, ki zamenja zavarovanje.

Kratek opis

Sid banka razpisuje nov kredit z jamstvom EGF. Pridobite kredit še po nižji obrestni meri, brez dodatnega zavarovanja.

Razpisnik: Sid banka

Višina financiranja: od 100.000 EUR do ni omejitve (odvisno od sposobnosti prijavitelja)

Ročnost: od 12 do 240 mesecev (odvisno od statusa kredita)

Vsebina

Sid banka je pripravila nov javni razpis za financiranje podjetjih vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe. Zavarovanje tega kredita temelji na jamstvu Panevropskega garancijskega sklada (v nadaljevanju jamstvo EGF), ki podjetjem omogoča pridobitev kredita po nižji obrestni meri in brez dodatnih zavarovanj.

Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN) z možnostjo jamstva EGF

Primerni kreditojemalci

  • gospodarske družbe
  • Ni podjetje v težavah
  • Posluje z isto davčno številko vsaj dve leti (24 mesecev)
  • podatek o številu zaposlenih iz finančnih izkazov zadnjega zaključenega poslovnega leta glede na dan oddaje vloge za financiranje pod AOP 188 je najmanj 2,0
  • Lahko je mikro, malo, srednje ali veliko
  • ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita;
  • ne opravlja dejavnosti, ki skladno s SKD 2008 spada v »K Finančne in zavarovalniške dejavnosti«;

Upravičeni stroški – obratna sredstva oziroma naložbe

  • Kreditojemalec sme kredit nameniti za:
    • stroške blaga, materiala, storitev, plač,
    • naložb opredmetenih in neopredmetenih sredstev

Osnovni pogoji

  • Ročnost kredita:
    • Minimalna ročnost kredita: 12 mesecev
    • Maksimalna ročnost kredita:
      • Kredit s statusom de minimis: 240 mesecev
      • Kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu: 96 mesecev
  • Moratorij: od 0 mesecev do 60 mesecev, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita
  • Najnižji znesek kredita: 100.000 eur
  • Najvišji znesek kredita:
    • Kredit s statusom pomoči de minimis: nima omejitve
    • Kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu:
      • Po oddelku 3.1 Sporočila Komisije: 1.800.000 evrov;
      • Po oddelku 3.3 Sporočila Komisije: 2-kratnik mase plač v letu 2019 ali 25 % prometa v letu 2019, kar je ugodneje za stranko.

Zavarovanje kredita

Stranka je dolžna ponuditi ustrezno zavarovanje kredita, razen če izpolnjuje pogoje za uporabo jamstva EGF.

Jamstvo EGF: Stopnja jamstva EGF znaša 70 %, najvišji znesek jamstva EGF pa 800.000 evrov. Nadomestilo za uporabo jamstva EGF znaša 0,49 % letno.

Pogoje za jamstvo EGF stranka izpolnjuje če:

  • je MSP ali majhno podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo;
  • na dan 31. 12. 2019 ni bila podjetje v težavah;
  • ne opravlja dejavnosti, ki skladno s SKD 2008 spada v »K Finančne in zavarovalniške dejavnosti«;
  • ni na seznamu gospodarskih subjektov, ki jim je zaradi kršitev poklicnih ali pogodbenih pravil ali pa zaradi kriminalnih aktivnosti odvzeta pravica do financiranja iz sredstev EU, ki ga vodi Evropska komisije (EDES);
  • zadnjih 5 let do sklenitve kreditne pogodbe ni kršila obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
  • ne velja za neplačnico denarnih obveznosti, ki so zapadle v plačilo pred več kot 20 dnevi, kar velja tako za obveznosti do SID banke kot tudi za obveznosti do drugih finančnih institucij.

Max ročnost z jamstvom EGF:

  • 144 mesecev v primeru kredita s statusom pomoči de minimis;
  • 96 mesecev v primeru kredita s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Zavarovanje kredita v primeru, da se uporabi jamstvo EGF: Brez drugih zavarovanj kredita. Z namenom dodatnega znižanja obrestne mere možno zavarovanje z nepremičnino.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov