SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka) je specializirana slovenska finančna institucija v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1992 in deluje kot javna banka s posebnim mandatom za podporo izvozu, razvoju podjetij ter financiranju različnih projektov, ki prispevajo k gospodarskemu razvoju Slovenije.

Glavna vloga SID banke je spodbujanje in olajšanje izvozne dejavnosti slovenskih podjetij, hkrati pa tudi financiranje razvojnih projektov in investicij. Njeno poslanstvo je podpora podjetjem pri njihovi rasti, konkurenčnosti na mednarodnih trgih ter ustvarjanju delovnih mest. Deluje v skladu z javnim interesom in se osredotoča na trajnostni zeleni razvoj, inovacije, internacionalizacijo ter podporo malim in srednje velikim podjetjem.

Kakšne finančne produkte ponuja SID banka?

SID banka ponuja širok nabor finančnih produktov in storitev, med katerimi so finančni produkti direktno preko SID banke, financiranja preko Skladov SID banke, financiranja preko poslovnih bank, programi izvoznega financiranja in projektno financiranje.

Najbolj znani so naslednji finančni produkti:

  1. Izvozni krediti:

Podjetja lahko pridobijo ugodne kredite za financiranje izvoznih poslov, kot so nakup opreme, gradnja objektov, razvoj novih izdelkov itd. SID banka lahko zagotovi dolgoročno financiranje in pomaga pri zavarovanju izvoznih poslov.

  1. Razvojni krediti:

Podjetja lahko pridobijo kredite za financiranje razvojnih projektov, kot so investicije v raziskave in razvoj, tehnološko posodabljanje, širitev proizvodnih zmogljivosti itd. SID banka ponuja ugodne pogoje financiranja in svetuje pri pripravi projektnih dokumentov.

  1. Garancije in poroštva:

Podjetja lahko pridobijo garancije ali poroštva SID banke, ki jim omogočajo lažji dostop do bančnih kreditov in drugih virov financiranja. S tem se zmanjša tveganje za posojilodajalce in olajša pridobivanje potrebnega financiranja.

  1. Neposredna finančna podpora EU:

SID banka sodeluje pri izvajanju finančnih programov Evropske unije, kot so Instrument za mala in srednje velika podjetja (COSME), Instrument za povezovanje Evrope (CEF), Program za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (COSME), Program Obzorje 2020 itd. Podjetja lahko preko SID banke koristijo finančno podporo iz teh programov.

Kateri so osnovni pogoji za prijavo na javne razpise SID banke?

Osnovni pogoji za prijavo na javne razpise SID banke se lahko razlikujejo glede na specifičen razpis. Vendar pa obstajajo nekateri splošni pogoji, ki jih podjetje običajno mora izpolnjevati za sodelovanje na njihovih razpisih.

Spodaj najdete nekaj osnovnih pogojev:

  • Pravna oblika podjetja: Običajno mora podjetje biti pravno ustanovljeno in registrirano v skladu z zakonodajo države, v kateri deluje. To lahko vključuje določeno pravno obliko, kot je d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) ali samostojni podjetnik.
  • Plačevanje davkov in socialnih prispevkov: Podjetje mora biti v skladu s plačevanjem davkov in socialnih prispevkov ter imeti urejeno davčno in socialno stanje. To pomeni, da morajo biti vse davčne obveznosti poravnane in da morajo biti vse prispevke za socialno varnost redno plačane.
  • Finančna stabilnost: Podjetje mora imeti ustrezno finančno stabilnost in sposobnost za izvedbo projekta, za katerega se prijavlja na razpis. To običajno vključuje predložitev finančnih izkazov, ki kažejo na finančno zdravje podjetja, kot so bilance stanja, izkazi uspeha in denarni tokovi.
  • Izpolnjevanje specifičnih pogojev razpisa: Vsak javni razpis SID banke ima tudi specifične pogoje. To lahko vključuje zahteve glede velikosti podjetja, območja dejavnosti, izvoznega potenciala, tehnološke naprednosti, okoljskih standardov, skladnosti s standardi kakovosti in drugo, odvisno od same narave razpisa.
  • Drugi osnovni pogoji: Skoraj vsak njihov javni razpis zahteva, da ima podjetje vsaj 2 zaposlena in da je financiranje visoko vsaj 100.000 EUR.

Kateri so trenutno najboljši javni razpisi, ki jih ponuja SID banka?

Podjetja lahko na strani SID banke trenutno najdete naslednje javne razpise:

Bi se želeli prijaviti na enega izmed razpisov, pa ne veste kje pričeti? Nimate ideje, kaj vse je potrebno pripraviti za prijavo?

Obrnite se na nas in skupaj bomo preverili, ali lahko kandidirate na enemu izmed odprtih javnih razpisov!