razpisi obdobje 2021-2027

Črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2021–2027

3,2 milijarde sredstev namenjenih za naložbe v zeleni prehod, raziskave in razvoj

Partnerski sporazum je sprejet, program je v potrjevanju pri evropski komisiji.

V kratkem se bo tudi na slovenskih tleh začelo črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2021–2027. Kot je že znano, je bil partnerski sporazum potrjen v septembru, dokument, kateri zajema program, načine črpanja in uradno odobritev pa lahko pričakujemo že konec leta. Tako bo Slovenija do leta 2029 upravičena do 3,2 milijarde evrov sredstev EU.

Glavne novosti obdobja 2021-2027

  • nov Sklad za pravični prehod (SPP),
  • drugačna stopnja sofinanciranja za zahodno kohezijsko regijo,
  • poenostavljeno izvajanje in spremljanje tehnične pomoči,
  • manjši obseg preverjanj,
  • uporaba poenostavljenih oblik stroškov in poenostavljen način komuniciranja,
  • zmanjšanje administrativnih bremen,
  • da bi upravičenci kar najhitreje dobili izplačila oziroma povrnjena sredstva.

Področje energetike

Na voljo je približno 269 milijonov evrov evropskih sredstev za področje energetske učinkovitosti in vlaganja v obnovljive vire energije (OVE), približno 168 milijonov evrov je namenjenih naložbam v OVE, 103 milijoni pa so namenjeni za energetsko prenovo stavb in trajnostno gradnjo.

Razpisi za podjetja

Katere razpise lahko podjetja pričakujete?

Priložnosti za podjetja v skoraj vseh panogah je veliko, saj so podjetja lahko upravičenci oziroma lahko sodelujejo pri projektih na vseh petih prednostnih področjih programskega obdobja 2021–2027.

To so energetski prehod, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, mobilnost in povezljivost IKT…

Za spodbujanje konkurenčnosti, podporo podjetništvu, inovativnosti, hitrorastočim podjetjem, internacionalizaciji in partnerstvu s podjetji na tujih trgih je za mala in srednja podjetja namenjenih dobrih 183 milijonov evrov.

Večji poudarek bo na vlaganjih v znanje kot pa v gradnjo, na prednostnem področju bo tako pametnejša Evropa, kjer so sredstva za raziskave in razvoj, digitalizacijo ter podporo malim in srednjim podjetjem.

Prve razpise iz obdobja 2021-2027 je pričakovati v prvi polovici leta 2023!