stockvault dividend investing finance investments  scaled

Razpisi za nepovratna sredstva – kaj so in kako jih izkoristiti

Kaj so nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva so denarna sredstva, ki jih pristojni organi delijo kot spodbude za ohranjanje ali nadgradnjo poslovanja podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki so upravičeni do prejema teh sredstev. Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev vsekakor omogoča hitrejše in lažje zagotavljanje sredstev za pokrivanje investicij ter s tem hitrejšo rast in razvoj poslovnega subjekta. Sredstva so nepovratna, torej jih ni potrebno vračati in za njih ni potrebno plačevati nikakršnih obresti, je pa postopek pridobitve sredstev obsežen in specifičen. Ključnega pomena za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev je inovativna ideja, primeren razpis in uspešna prijava.

Količina nepovratnih sredstev se v zadnjih nekaj letih povečuje in posledično se povečuje tudi povpraševanje podjetij, saj ta sredstva odpirajo nove poti za širitev poslovanja. Nepovratna sredstva je mogoče pridobiti iz več različnih virov in sicer:

  • iz lokalnih razpisov (sredstva razpisujejo občine in so namenjena predvsem razvoju lokalnih skupnosti),
  • iz nacionalnih virov (sredstva razpisujejo ministrstva RS, kot je recimo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad, javni sklad RS, Eko Sklad itd.),
  • iz razpisov Evropske Unije (sredstva razpisuje Evropska komisija) in
  • iz mednarodnih razpisov.

Kakšne vrste nepovratnih sredstev razpisuje Republika Slovenija?

V Sloveniji je večina razpisov za nepovratna sredstva razpisanih iz strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Eko sklada in Javne agencije SPIRIT. Omenjene ustanove razpisujejo razpise na področju spodbujanja podjetništva. To počno s produkti v podporo potencialnim podjetnikom in podjetjem na začetku njihove poslovne poti, pa tudi zrelim podjetjem pri njihovi rasti, ustvarjanju dodane vrednosti ter krepitvi mednarodne konkurenčnosti. Poleg prostih finančnih spodbud, so razpisi predvsem usmerjeni na krepitev podjetniških kompetenc, ki pomagajo pri uspešnemu poslovanju in konkuriranju na mednarodnih trgih.

Področja ki jih dosedanji razpisi za nepovratna sredstva pokrivajo so:

Z leti se število in pestrost spodbud veča, saj se podjetja vedno bolj odločajo za njihovo uporabo in tako ustvarjajo nova delovna mesta ter zvišujejo dodano vrednost na zaposlenega.

Večina spodbud se nanaša na zagon inovativnih podjetij, natančneje na razvoj in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Nekateri razpisi za nepovratna sredstva se nanašajo na zagon podjetij v problemskih regijah. Namen takšnih razpisov pa je spodbuditev novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. Cilj podpore je izboljšano poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih.

Kdo vse lahko koristi nepovratna sredstva?

Za koriščenje nepovratnih sredstev je potrebno izpolnjevati več meril. Velikokrat je spodbuda pogojena z določeno tematiko in za določen tip organizacije. Zgoraj je naštetih nekaj primerov specifičnih tematik, ki so bile že aktualne in bodo tudi v bodoče. Za prijavo na razpis nepovratnih sredstev je potrebno ustvariti realen načrt, ki bo podjetju zagotavljal izvajanje vpeljanih funkcij tudi po porabi pridobljenih sredstev.

Velikokrat je za pridobitev spodbude potreben specifičen status organizacije in sicer je največkrat pogoj, da je podjetje mikro, malo ali srednje veliko (v nekaj primerih tudi velika oz. samo večja podjetja). Poleg velikosti je v večini razpisov pomembno, da organizacija ni društvo ali zavod.

Kot že omenjeno je lahko eden od pogojev lokacija sedeža podjetja. Nekateri razpisi delujejo na lokalni ravni, nekateri pa na nacionalni ali mednarodni ravni. Torej je lahko geografska pozicija podjetja eden glavnih faktorjev za pridobitev sredstev. Podjetja, ki investirajo oziroma izvajajo investicije v socialno ogroženih območjih, si lahko zagotovijo tudi dodatna sredstva, v primeru, da s tem izboljšujejo življenjski standard okolja (nova delovna mesta).

Eden od pomembnih pogojev za kandidiranje je tudi, da ima podjetje poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov ter ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Aktualni razpisi za nepovratna sredstva 2021

Prihajajoči razpisi za nepovratna sredstva 2021

Na koncu se zagotovo sprašujete...

  • Ali lahko nepovratna sredstva pridobim tudi za moje podjetje?
  • Katera nepovratna sredstva lahko izkoristim?
  • Ali izpolnjujem osnovne pogoje za prijavo na razpise?
  • Kako pridobim nepovratna sredstva?

Odgovore na zgornja vprašanja vam lahko podamo mi! Tukaj smo za vas, da pregledamo vaše podjetje, poslovanje, ideje in najdemo za vas najboljše razpise, ki so za vas trenutno na voljo!

KONTAKT