Prispevki

Razpisi za nepovratna sredstva – kaj so in kako jih izkoristiti

Kaj so nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva so denarna sredstva, ki jih pristojni organi delijo kot spodbude za ohranjanje ali nadgradnjo poslovanja podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki so upravičeni do prejema teh sredstev. Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev vsekakor omogoča hitrejše in lažje zagotavljanje sredstev za pokrivanje investicij ter s tem hitrejšo rast in razvoj poslovnega subjekta. Sredstva so nepovratna, torej jih ni potrebno vračati in za njih ni potrebno plačevati nikakršnih obresti, je pa postopek pridobitve sredstev obsežen in specifičen. Ključnega pomena za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev je inovativna ideja, primeren razpis in uspešna prijava.

Količina nepovratnih sredstev se v zadnjih nekaj letih povečuje in posledično se povečuje tudi povpraševanje podjetij, saj ta sredstva odpirajo nove poti za širitev poslovanja. Nepovratna sredstva je mogoče pridobiti iz več različnih virov in sicer:

 • iz lokalnih razpisov (sredstva razpisujejo občine in so namenjena predvsem razvoju lokalnih skupnosti),
 • iz nacionalnih virov (sredstva razpisujejo ministrstva RS, kot je recimo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad, javni sklad RS, Eko Sklad itd.),
 • iz razpisov Evropske Unije (sredstva razpisuje Evropska komisija) in
 • iz mednarodnih razpisov.

Kakšne vrste nepovratnih sredstev razpisuje Republika Slovenija?

V Sloveniji je večina razpisov za nepovratna sredstva razpisanih iz strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Eko sklada in Javne agencije SPIRIT. Omenjene ustanove razpisujejo razpise na področju spodbujanja podjetništva. To počno s produkti v podporo potencialnim podjetnikom in podjetjem na začetku njihove poslovne poti, pa tudi zrelim podjetjem pri njihovi rasti, ustvarjanju dodane vrednosti ter krepitvi mednarodne konkurenčnosti. Poleg prostih finančnih spodbud, so razpisi predvsem usmerjeni na krepitev podjetniških kompetenc, ki pomagajo pri uspešnemu poslovanju in konkuriranju na mednarodnih trgih.

Področja ki jih dosedanji razpisi za nepovratna sredstva pokrivajo so:

Z leti se število in pestrost spodbud veča, saj se podjetja vedno bolj odločajo za njihovo uporabo in tako ustvarjajo nova delovna mesta ter zvišujejo dodano vrednost na zaposlenega.

Večina spodbud se nanaša na zagon inovativnih podjetij, natančneje na razvoj in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Nekateri razpisi za nepovratna sredstva se nanašajo na zagon podjetij v problemskih regijah. Namen takšnih razpisov pa je spodbuditev novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. Cilj podpore je izboljšano poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih.

Kdo vse lahko koristi nepovratna sredstva?

Za koriščenje nepovratnih sredstev je potrebno izpolnjevati več meril. Velikokrat je spodbuda pogojena z določeno tematiko in za določen tip organizacije. Zgoraj je naštetih nekaj primerov specifičnih tematik, ki so bile že aktualne in bodo tudi v bodoče. Za prijavo na razpis nepovratnih sredstev je potrebno ustvariti realen načrt, ki bo podjetju zagotavljal izvajanje vpeljanih funkcij tudi po porabi pridobljenih sredstev.

Velikokrat je za pridobitev spodbude potreben specifičen status organizacije in sicer je največkrat pogoj, da je podjetje mikro, malo ali srednje veliko (v nekaj primerih tudi velika oz. samo večja podjetja). Poleg velikosti je v večini razpisov pomembno, da organizacija ni društvo ali zavod.

Kot že omenjeno je lahko eden od pogojev lokacija sedeža podjetja. Nekateri razpisi delujejo na lokalni ravni, nekateri pa na nacionalni ali mednarodni ravni. Torej je lahko geografska pozicija podjetja eden glavnih faktorjev za pridobitev sredstev. Podjetja, ki investirajo oziroma izvajajo investicije v socialno ogroženih območjih, si lahko zagotovijo tudi dodatna sredstva, v primeru, da s tem izboljšujejo življenjski standard okolja (nova delovna mesta).

Eden od pomembnih pogojev za kandidiranje je tudi, da ima podjetje poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov ter ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Aktualni razpisi za nepovratna sredstva 2021

Prihajajoči razpisi za nepovratna sredstva 2021

Na koncu se zagotovo sprašujete…

 • Ali lahko nepovratna sredstva pridobim tudi za moje podjetje?
 • Katera nepovratna sredstva lahko izkoristim?
 • Ali izpolnjujem osnovne pogoje za prijavo na razpise?
 • Kako pridobim nepovratna sredstva?

Odgovore na zgornja vprašanja vam lahko podamo mi! Tukaj smo za vas, da pregledamo vaše podjetje, poslovanje, ideje in najdemo za vas najboljše razpise, ki so za vas trenutno na voljo!

KONTAKT

Kaj je Eko sklad in kako vam lahko pomaga?

Eko sklad je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila z namenom, da ozavešča, kako je narava pomembna. Poslanstvo Eko sklada je:

 • nudenje pomoči podjetjem, občinam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom pri prehodu na obnovljive vire energije,
 • pri učinkovitejši rabi energije,
 • pri pravilnem ravnanju z odplaki, odpadnimi vodami in trajni mobilnosti.

V ta namen dodeljuje finančno pomoč v obliki subvencij, kreditov ter različnih nepovratnih finančnih spodbud.

Vizija in namen Eko sklada

Kot institucija si prizadevajo, da poslujejo kar se da okolju prijazno ter energetsko učinkovito in na ta način skušajo biti vzgled tako strankam kot javnosti. Ena izmed najpomembnejših ciljev sta digitalizacija poslovanja ter vzpostavitev zelene pisarne. V ta namen se trudijo uvesti najučinkovitejši sistem ravnanja z okoljem, kateri bo zagotavljal sistematičen pristop k doseganju zastavljenih ciljev.

Eko sklad z dvema glavnima finančnima instrumentoma, kot sta ugodno kreditiranje in nepovratna sredstva, spodbuja v naložbe ki varujejo okolje. Njihove temeljne vrednote so:

 • strokovnost in zakonitost,
 • kakovost in učinkovitost,
 • integriteta in transparentnost,
 • gospodarnost in inovativnost,
 • odprtost ciljnim javnostim,
 • partnerstvo z deležniki,
 • odgovornost do okolja, strank in zaposlenih,
 • timsko delo, zaupanje in vzajemno spoštovanje.

Vsaka naložba oziroma projekt, ki ga izpeljejo v sodelovanju z vami, izkazuje vašo odgovornost do varovanja okolja. Takšni projekti prinašajo še ugodne finančne posledice in izboljšano kakovost bivanja za vse nas. Imamo namreč le en planet na katerem živimo in na katerem bodo v bodoče živeli naši potomci. Zato je od našega sedanjega ravnanja z njim odvisno, s kakšnimi posledicami se bodo morali le-ti v prihodnosti spopadati.

Komu in za katere naložbe so spodbude namenjene

Eko sklad ponuja pomoč občanom, pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, zasebnikom, občinam in javnim podjetjem v njihovi lasti ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim uporabnikom državnega proračuna).

Na podlagi ZURE (Zakona o učinkoviti rabi energije (UL RS št. 158/20) bo v letu 2021 dodeljeval nepovratne finančne spodbude za program izboljšanja energetske učinkovitosti. V ta namen bodo namenili naslednje:

 • 11 mio EUR občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
 • 3 mio EUR pravnim osebam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
 • 7 mio EUR občanom in pravnim osebam za električna vozila in
 • 5 mio EUR za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo.

Kaj vse lahko pričakujejo pravne osebe?

Za pravne osebe oziroma podjetja pa je v letu 2021 namenjenih dodatnih 3 mio EUR za različne naložbe. Med njimi so učinkovita raba energije v stavbah, raba odpadne toplote v procesih, zmanjševanje emisij v okolje, učinkovita raba električne energije ter ukrepi za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

V omenjene naložbe za učinkovito rabo energije v stavbah so vključene:

 • različne sanacije objektov kot so toplotne izolacije fasad, streh ali stropa proti neogrevanem prostoru,
 • toplotna izolacija tal in
 • vgradnja izolacijskih oken.

Na področju rabe odpadne toplote v procesih so vključene:

 • vgradnja toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja in
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah.

Za zmanjševanja emisij v ozračje bo Eko sklad spodbujal predvsem majhna in srenje velika podjetja v naložbe kot so:

 • tehnologije, ki zmanjšujejo obremenjevanja zraka v tehnološkem procesu,
 • gradnjo in rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
 • izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave in
 • za naložbe v zmanjševanje obremenjevanja zraka s škodljivimi emisijami iz cestnega prometa kot so nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na utekočinjen zemeljski plin ali bioplin.

K področju učinkovite rabe električne energije in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije pa spada:

 • energetska optimizacija v tehnološkem procesu,
 • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Kakšne vrste spodbud in nepovratnih sredstev pripravlja Eko sklad

Eko sklad nudi različne finančne spodbude za okolju prijazne naložbe. V letu 2021 je za kreditiranje okoljskih naložb zagotovil približno 30 mio EUR kreditnih sredstev.

Najbolj ugodni krediti bodo na voljo predvsem za projekte z namenom povečanja energetske učinkovitost v stavbah javnega sektorja in za projekte podjetij, katerih cilj je čim učinkovitejša poraba energije. V ta namen bo Eko sklad na podlagi ZURE nudil pomoč predvsem pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in lokalnim skupnostim.

Zagotovil bo tudi nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v obliki subvencij. Nepovratna sredstva, ki so namenjena pravnim osebam, bodo tudi v letošnjem letu znašala do 20% priznanih stroškov naložbe. Za isto naložbo pa bo na voljo tudi ugoden kredit z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 0 %. V letu 2021 bo Eko sklad namreč ponudil kredite po obrestni meri, ki ne bo nižja od trimesečni EURIBOR + 1,3 %, razen za ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Za slednje bo na voljo kredit po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,0 %.

Eko sklad ponuja za naložbe še ostale finančne spodbude kot so:

 • finančna pomoč za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v obliki kreditov, ki bodo na voljo z ročnostjo do 20 let, z zelo ugodno obrestno mero in za nekatere projekte omogočajo tudi možnost financiranja celotne naložbe.
 • Na področju ravnanja z odplaki ponujajo ugodne kredite, pri katerih bodo imeli prednost projekti, kot so predelava in ponovna raba surovin, kadar bo zagotovljen trg za pridobljene surovine ali polizdelke.
 • Za naložbe v zmanjševanje drugih emisij v zrak spodbuja predvsem majhna in srednje velika podjetja in jim v ta namen nudi kredite v povezavi z nepovratnimi sredstvi za isto naložbo.
 • Na voljo finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini 7 mio EUR, ki so namenjene pravnim osebam in občanom za nakup okolju prijaznejših vozil v cestnem prometu.
 • Podjetjem je za preglede ali uvedbo sistema upravljanja z energijo na voljo nepovratna finančna pomoč v obliki »de minimis«
 • V letu 2020 je bil objavljen javni poziv v višini 1,1 mio EUR v obliki nepovratnih sredstev, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2021, za spodbujanje podjetij, ki opravljajo dejavnost cestnega transporta, v nakup energijsko varčnejših pnevmatik.

Eko sklad izvaja tudi nekatere ukrepe skladno z določbami ZVO-1 in za Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge v zvezi s sofinanciranjem ukrepov. Z njihovo pomočjo in sodelovanjem lažje dosegajo cilje, kot so večja energetska učinkovitost, zeleno gospodarstvo, nove tehnološke rešitve za zmanjšanje izpustov itd. Po Pogodbi o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 se bodo v letu 2021 izplačevala finančna sredstva v okviru zaprtih javnih pozivov. To so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (projekt št. 2550-19-0013 »Trajnostna lesena gradnja«) in Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (projekt št. 2550-20-0008 »Naložbe podjetij v trajnostno mobilnost«).

Eko sklad aktualni razpisi

V nadaljevanju je navedenih nekaj aktualnih razpisov za pravne osebe oziroma podjetja.

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21
  • Namen oziroma cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.
 • Javni poziv 85SUB-EVPO20 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.
 • Javni poziv 83SUB-PN20 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih
  • Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.
 • Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora
  • Cilji je okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže za reševanje podnebnih izzivov, zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji, okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja NVO-jev iz različnih vsebinskih področij za izzive podnebnih sprememb itd.
 • Nepovratna sredstva za izvedbo energetskega pregleda v podjetjih75SUB-EPPO19
  • Pri tem se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.
 • Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
  • Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb.
 • Nepovratna sredstva 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
  • Namenjena so za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev in malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, katero proizvajajo z izrabo sončne energije.