Eko sklad

Kaj je Eko sklad in kako vam lahko pomaga?

Eko sklad je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila z namenom, da ozavešča, kako je narava pomembna. Poslanstvo Eko sklada je:

 • nudenje pomoči podjetjem, občinam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom pri prehodu na obnovljive vire energije,
 • pri učinkovitejši rabi energije,
 • pri pravilnem ravnanju z odplaki, odpadnimi vodami in trajni mobilnosti.

V ta namen dodeljuje finančno pomoč v obliki subvencij, kreditov ter različnih nepovratnih finančnih spodbud.

Vizija in namen Eko sklada

Kot institucija si prizadevajo, da poslujejo kar se da okolju prijazno ter energetsko učinkovito in na ta način skušajo biti vzgled tako strankam kot javnosti. Ena izmed najpomembnejših ciljev sta digitalizacija poslovanja ter vzpostavitev zelene pisarne. V ta namen se trudijo uvesti najučinkovitejši sistem ravnanja z okoljem, kateri bo zagotavljal sistematičen pristop k doseganju zastavljenih ciljev.

Eko sklad z dvema glavnima finančnima instrumentoma, kot sta ugodno kreditiranje in nepovratna sredstva, spodbuja v naložbe ki varujejo okolje. Njihove temeljne vrednote so:

 • strokovnost in zakonitost,
 • kakovost in učinkovitost,
 • integriteta in transparentnost,
 • gospodarnost in inovativnost,
 • odprtost ciljnim javnostim,
 • partnerstvo z deležniki,
 • odgovornost do okolja, strank in zaposlenih,
 • timsko delo, zaupanje in vzajemno spoštovanje.

Vsaka naložba oziroma projekt, ki ga izpeljejo v sodelovanju z vami, izkazuje vašo odgovornost do varovanja okolja. Takšni projekti prinašajo še ugodne finančne posledice in izboljšano kakovost bivanja za vse nas. Imamo namreč le en planet na katerem živimo in na katerem bodo v bodoče živeli naši potomci. Zato je od našega sedanjega ravnanja z njim odvisno, s kakšnimi posledicami se bodo morali le-ti v prihodnosti spopadati.

Komu in za katere naložbe so spodbude namenjene

Eko sklad ponuja pomoč občanom, pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, zasebnikom, občinam in javnim podjetjem v njihovi lasti ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim uporabnikom državnega proračuna).

Na podlagi ZURE (Zakona o učinkoviti rabi energije (UL RS št. 158/20) bo v letu 2021 dodeljeval nepovratne finančne spodbude za program izboljšanja energetske učinkovitosti. V ta namen bodo namenili naslednje:

 • 11 mio EUR občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
 • 3 mio EUR pravnim osebam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
 • 7 mio EUR občanom in pravnim osebam za električna vozila in
 • 5 mio EUR za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo.

Kaj vse lahko pričakujejo pravne osebe?

Za pravne osebe oziroma podjetja pa je v letu 2021 namenjenih dodatnih 3 mio EUR za različne naložbe. Med njimi so učinkovita raba energije v stavbah, raba odpadne toplote v procesih, zmanjševanje emisij v okolje, učinkovita raba električne energije ter ukrepi za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

V omenjene naložbe za učinkovito rabo energije v stavbah so vključene:

 • različne sanacije objektov kot so toplotne izolacije fasad, streh ali stropa proti neogrevanem prostoru,
 • toplotna izolacija tal in
 • vgradnja izolacijskih oken.

Na področju rabe odpadne toplote v procesih so vključene:

 • vgradnja toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja in
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah.

Za zmanjševanja emisij v ozračje bo Eko sklad spodbujal predvsem majhna in srenje velika podjetja v naložbe kot so:

 • tehnologije, ki zmanjšujejo obremenjevanja zraka v tehnološkem procesu,
 • gradnjo in rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
 • izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave in
 • za naložbe v zmanjševanje obremenjevanja zraka s škodljivimi emisijami iz cestnega prometa kot so nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na utekočinjen zemeljski plin ali bioplin.

K področju učinkovite rabe električne energije in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije pa spada:

 • energetska optimizacija v tehnološkem procesu,
 • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Kakšne vrste spodbud in nepovratnih sredstev pripravlja Eko sklad

Eko sklad nudi različne finančne spodbude za okolju prijazne naložbe. V letu 2021 je za kreditiranje okoljskih naložb zagotovil približno 30 mio EUR kreditnih sredstev.

Najbolj ugodni krediti bodo na voljo predvsem za projekte z namenom povečanja energetske učinkovitost v stavbah javnega sektorja in za projekte podjetij, katerih cilj je čim učinkovitejša poraba energije. V ta namen bo Eko sklad na podlagi ZURE nudil pomoč predvsem pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in lokalnim skupnostim.

Zagotovil bo tudi nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v obliki subvencij. Nepovratna sredstva, ki so namenjena pravnim osebam, bodo tudi v letošnjem letu znašala do 20% priznanih stroškov naložbe. Za isto naložbo pa bo na voljo tudi ugoden kredit z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 0 %. V letu 2021 bo Eko sklad namreč ponudil kredite po obrestni meri, ki ne bo nižja od trimesečni EURIBOR + 1,3 %, razen za ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Za slednje bo na voljo kredit po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,0 %.

Eko sklad ponuja za naložbe še ostale finančne spodbude kot so:

 • finančna pomoč za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v obliki kreditov, ki bodo na voljo z ročnostjo do 20 let, z zelo ugodno obrestno mero in za nekatere projekte omogočajo tudi možnost financiranja celotne naložbe.
 • Na področju ravnanja z odplaki ponujajo ugodne kredite, pri katerih bodo imeli prednost projekti, kot so predelava in ponovna raba surovin, kadar bo zagotovljen trg za pridobljene surovine ali polizdelke.
 • Za naložbe v zmanjševanje drugih emisij v zrak spodbuja predvsem majhna in srednje velika podjetja in jim v ta namen nudi kredite v povezavi z nepovratnimi sredstvi za isto naložbo.
 • Na voljo finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini 7 mio EUR, ki so namenjene pravnim osebam in občanom za nakup okolju prijaznejših vozil v cestnem prometu.
 • Podjetjem je za preglede ali uvedbo sistema upravljanja z energijo na voljo nepovratna finančna pomoč v obliki »de minimis«
 • V letu 2020 je bil objavljen javni poziv v višini 1,1 mio EUR v obliki nepovratnih sredstev, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2021, za spodbujanje podjetij, ki opravljajo dejavnost cestnega transporta, v nakup energijsko varčnejših pnevmatik.

Eko sklad izvaja tudi nekatere ukrepe skladno z določbami ZVO-1 in za Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge v zvezi s sofinanciranjem ukrepov. Z njihovo pomočjo in sodelovanjem lažje dosegajo cilje, kot so večja energetska učinkovitost, zeleno gospodarstvo, nove tehnološke rešitve za zmanjšanje izpustov itd. Po Pogodbi o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 se bodo v letu 2021 izplačevala finančna sredstva v okviru zaprtih javnih pozivov. To so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (projekt št. 2550-19-0013 »Trajnostna lesena gradnja«) in Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (projekt št. 2550-20-0008 »Naložbe podjetij v trajnostno mobilnost«).

Eko sklad aktualni razpisi

V nadaljevanju je navedenih nekaj aktualnih razpisov za pravne osebe oziroma podjetja.

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21
  • Namen oziroma cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.
 • Javni poziv 85SUB-EVPO20 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.
 • Javni poziv 83SUB-PN20 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih
  • Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.
 • Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora
  • Cilji je okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže za reševanje podnebnih izzivov, zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji, okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja NVO-jev iz različnih vsebinskih področij za izzive podnebnih sprememb itd.
 • Nepovratna sredstva za izvedbo energetskega pregleda v podjetjih75SUB-EPPO19
  • Pri tem se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.
 • Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
  • Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb.
 • Nepovratna sredstva 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
  • Namenjena so za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev in malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, katero proizvajajo z izrabo sončne energije.