Prispevki

Razpisi za nepovratna sredstva – kaj so in kako jih izkoristiti

Kaj so nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva so denarna sredstva, ki jih pristojni organi delijo kot spodbude za ohranjanje ali nadgradnjo poslovanja podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki so upravičeni do prejema teh sredstev. Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev vsekakor omogoča hitrejše in lažje zagotavljanje sredstev za pokrivanje investicij ter s tem hitrejšo rast in razvoj poslovnega subjekta. Sredstva so nepovratna, torej jih ni potrebno vračati in za njih ni potrebno plačevati nikakršnih obresti, je pa postopek pridobitve sredstev obsežen in specifičen. Ključnega pomena za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev je inovativna ideja, primeren razpis in uspešna prijava.

Količina nepovratnih sredstev se v zadnjih nekaj letih povečuje in posledično se povečuje tudi povpraševanje podjetij, saj ta sredstva odpirajo nove poti za širitev poslovanja. Nepovratna sredstva je mogoče pridobiti iz več različnih virov in sicer:

 • iz lokalnih razpisov (sredstva razpisujejo občine in so namenjena predvsem razvoju lokalnih skupnosti),
 • iz nacionalnih virov (sredstva razpisujejo ministrstva RS, kot je recimo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad, javni sklad RS, Eko Sklad itd.),
 • iz razpisov Evropske Unije (sredstva razpisuje Evropska komisija) in
 • iz mednarodnih razpisov.

Kakšne vrste nepovratnih sredstev razpisuje Republika Slovenija?

V Sloveniji je večina razpisov za nepovratna sredstva razpisanih iz strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Eko sklada in Javne agencije SPIRIT. Omenjene ustanove razpisujejo razpise na področju spodbujanja podjetništva. To počno s produkti v podporo potencialnim podjetnikom in podjetjem na začetku njihove poslovne poti, pa tudi zrelim podjetjem pri njihovi rasti, ustvarjanju dodane vrednosti ter krepitvi mednarodne konkurenčnosti. Poleg prostih finančnih spodbud, so razpisi predvsem usmerjeni na krepitev podjetniških kompetenc, ki pomagajo pri uspešnemu poslovanju in konkuriranju na mednarodnih trgih.

Področja ki jih dosedanji razpisi za nepovratna sredstva pokrivajo so:

Z leti se število in pestrost spodbud veča, saj se podjetja vedno bolj odločajo za njihovo uporabo in tako ustvarjajo nova delovna mesta ter zvišujejo dodano vrednost na zaposlenega.

Večina spodbud se nanaša na zagon inovativnih podjetij, natančneje na razvoj in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Nekateri razpisi za nepovratna sredstva se nanašajo na zagon podjetij v problemskih regijah. Namen takšnih razpisov pa je spodbuditev novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. Cilj podpore je izboljšano poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih.

Kdo vse lahko koristi nepovratna sredstva?

Za koriščenje nepovratnih sredstev je potrebno izpolnjevati več meril. Velikokrat je spodbuda pogojena z določeno tematiko in za določen tip organizacije. Zgoraj je naštetih nekaj primerov specifičnih tematik, ki so bile že aktualne in bodo tudi v bodoče. Za prijavo na razpis nepovratnih sredstev je potrebno ustvariti realen načrt, ki bo podjetju zagotavljal izvajanje vpeljanih funkcij tudi po porabi pridobljenih sredstev.

Velikokrat je za pridobitev spodbude potreben specifičen status organizacije in sicer je največkrat pogoj, da je podjetje mikro, malo ali srednje veliko (v nekaj primerih tudi velika oz. samo večja podjetja). Poleg velikosti je v večini razpisov pomembno, da organizacija ni društvo ali zavod.

Kot že omenjeno je lahko eden od pogojev lokacija sedeža podjetja. Nekateri razpisi delujejo na lokalni ravni, nekateri pa na nacionalni ali mednarodni ravni. Torej je lahko geografska pozicija podjetja eden glavnih faktorjev za pridobitev sredstev. Podjetja, ki investirajo oziroma izvajajo investicije v socialno ogroženih območjih, si lahko zagotovijo tudi dodatna sredstva, v primeru, da s tem izboljšujejo življenjski standard okolja (nova delovna mesta).

Eden od pomembnih pogojev za kandidiranje je tudi, da ima podjetje poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov ter ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Aktualni razpisi za nepovratna sredstva 2021

Prihajajoči razpisi za nepovratna sredstva 2021

Na koncu se zagotovo sprašujete…

 • Ali lahko nepovratna sredstva pridobim tudi za moje podjetje?
 • Katera nepovratna sredstva lahko izkoristim?
 • Ali izpolnjujem osnovne pogoje za prijavo na razpise?
 • Kako pridobim nepovratna sredstva?

Odgovore na zgornja vprašanja vam lahko podamo mi! Tukaj smo za vas, da pregledamo vaše podjetje, poslovanje, ideje in najdemo za vas najboljše razpise, ki so za vas trenutno na voljo!

KONTAKT

Nepovratna sredstva za izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih

Imate v vašem podjetju vsaj 3 zaposlene, starejše od 50 let? Bi jim radi omogočili dvig kompetenc in s tem zvišali njihovo produktivnost in kompetentnost?

Odprl se je razpis za nepovratna sredstva za dvig kompetenc starejših zaposlenih v podjetjih!

Javni razpis ASI 2021 –  sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Pogoji za prijavo na razpis

 • imate vsaj 5 zaposlenih, od tega 3 starejše od 50 let
 • niste prejeli sredstev na prejšnjih javnih razpisih ASI
 • ste vsaj 12 mesecev staro podjetje

Koliko sredstev lahko prejmete?

Sofinanciranje je razdeljeno v sklop A in v sklop B. V sklopu A (priprava strategije) lahko prejmete do 2.000 EUR, v sklopu B pa do 1.800 EUR na zaposlenega, omejeno navzgor kot po spodnji tabeli.

Kaj zajema posamezen sklop?

Sklop A zajema svetovanje in pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.

Sklop B zajema razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih z naslednjimi aktivnostmi:

 • B1: izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih – NOPR (aktivnost ni sofinancirana)
 • B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene
 • B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja)
 • B4: usposabljanja s področja digitalnih kompetenc – najmanj 40% celotnega izobraževanja mora biti namenjeno digitalnim kompetencam.

Za posameznega starejšega zaposlenega v sklopu B bodo podjetja lahko pridobila do 1.800 EUR oz 60 ur (v okviru omejitve glede na velikost podjetja). Upravičen strošek usposabljanja na zaposlenega je 30 EUR/oseba. Podjetje prejme 30 EUR financiranja ne glede na to, kolikšen je dejanski strošek usposabljanja!

Da se strošek posameznega usposabljanja šteje kot upravičen, mora trajati skupaj najmanj 5 ur, obenem pa največ 8 ur v enem dnevu.

Vlagatelj, ki prejme sredstva za sklop A, mora oddati strategijo najkasneje do 30. 9. 2021, skupaj z dokazili in z ZzS, v katerem uveljavlja povračilo stroškov za sklop A, strategija pa mora vsebovati elemente, ki so podrobneje opredeljeni v Navodilih za izvajanje. Oddaja strategije ni pogoj za začetek izvajanja aktivnosti iz sklopa B.

Dokazila za upravičenost stroškov sklopa A:

 1. strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
 2. dokazila o formalizaciji in seznanitvi zaposlenih s strategijo;
 3. življenjepis osebe, zaposlene pri svetovalcu, z dokazilom o zaposlitvi;
 4. poročilo o pripravi strategije.

Posebni pogoji po posameznih sklopih

Aktivnost B1 – izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja (v nadaljevanju NOPR) starejših zaposlenih je izbrani vlagatelj dolžan pripraviti in izvesti, ni pa sofinancirana s tem javnim razpisom.

Do sofinanciranja bodo upravičene samo tiste aktivnosti B2, B3 in B4, ki so opredeljene v NOPR posameznega zaposlenega.

Vlagatelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral pri izboru zunanjega izvajalca za svetovanje pri pripravi strategije (v nadaljevanju svetovalec) upoštevati zahtevo, da ima izbrani svetovalec zaposleno vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na področju razvoja človeških virov, kadrovskega menedžmenta in razvoja ukrepov upravljanja zaposlenih ter da bo ta oseba aktivno sodelovala pri samem svetovanju za pripravo strategije. Svetovalec mora izbranemu vlagatelju izkazati tudi, da ima ta oseba vsaj eno referenco, ki je vsebinsko primerljiva vsebini sklopa A, pri čemer pa ni nujno, da je bila storitev namenjena samo starejšim zaposlenim.

Kako vam pomagamo mi?

Pomoč vam nudimo pri:

 • koordinaciji celotne priprave prijave na razpis;
 • koordinaciji s kompetentnim zunanjim izvajalcem za svetovanje pri pripravi strategije
 • koordinaciji z zunanjimi izvajalci za dvig posameznih kompetenc zaposlenih po sklop B

Za več informacij smo vam na voljo tudi na e-poštnem naslovu razpisi@eudace.si ali na telefonski številki 041 755 678.