povratna in nepovratna sredstva

Kje bodo povratna in nepovratna sredstva v letu 2022?

EU skladi za leto 2022 napovedujejo različne možnosti financiranja za pravne subjekte, ki jih boste lahko izkoristili za vaše poslovanje ali investicije.

V letih od 2022 do 2026, bo na voljo veliko število različnih razpisov in sicer razpisi za povratna sredstva, nepovratna sredstva, subvencije ter garancije.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (MGRT)

MGRT v letih od 2022 do 2026 načrtuje, v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razdeliti 427 mio EUR nepovratnih sredstev. Sredstva bodo razdeljena po sklopih, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sicer še ne razkriva, kakšen je načrt razvojnih spodbud za leto 2022, je pa znano, kateri že odprti razpisi bodo veljali tudi prihodnje leto. Prav tako je mogoče napovedati priložnosti, ki jih prinaša sklad RRF.

1) Digitalne transformacije - 56,5 mio EUR

Cilji tega sklopa so:

 • okrepitev učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti podjetij preko uvedbe digitalnih inovacij, avtomatizacije, robotizacije in naprednih tehnologij ter posledično izboljšanje celotnega trga.
 • Pomembno bo tudi vključevanje vodstva in zaposlenih v izvedbo digitalne transformacije, saj tako lahko podjetja krepijo kompetence in znanje.

Sredstva so namenjena velikim in srednje velikim podjetjem, ki bodo z malimi inovativnimi ali start-up podjetji izvedli stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo. Med upravičene stroške spadajo stroški priprave digitalne strategije, stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva) ter stroški razvoja in implementacije.

2) Raziskave, razvoj in inovacije – 80 mio EUR

Cilji tega sklopa so:

 • vlagati v raziskave, razvoj in inovacije, saj so le te ključni dejavnik produktivnosti in gospodarskega razvoja,
 • izboljšati upravljanje raziskovalno-inovacijskega okolja in njegovo učinkovitost,
 • krepiti in povezovati celoten ekosistem, internacionalizirati slovensko znanje in inovacije ter
 • pospešiti hiter prodor inovacij na trg.

Sredstva so namenjena MSP in velikim podjetjem. Med upravičene stroške spadajo stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični delavci), stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva (stroški znanja in patentov), stroški nakupa raziskovalne opreme ter posredni stroški.

3) Investicije/dvig produktivnosti/prijazno okolje za investitorje – 157,5 mio EUR

Cilji tega sklopa so:

 • okrepiti produktivnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva,
 • krepiti in utrjevati položaj slovenskih podjetij v globalnih verigah ter
 • z javnimi investicijami mobilizirati dodatne zasebne investicije za ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki bodo podpirale digitalno in zeleno preobrazbo v podjetjih in verigah vrednosti.

Sredstva so namenjena MSP in velikim podjetjem. Med upravičene stroške spadajo stroški investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Projekti bodo morali izkazovati rast v produktivnosti ob zelenem prehodu (energetska učinkovitost proizvodnje, okolijsko odgovorno ravnanje, krožni elementi poslovanja itd.) in izkazati hitro izvedljivost.

4) Trajnostni razvoj turizma – 80 mio EUR

Cilji tega sklopa so:

 • trajnostni razvoj slovenskega turizma,
 • dvig dodane vrednosti v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje dodane vrednosti oz. butični turizem,
 • zaustaviti trend naraščanja namestitvenih kapacitet z nizko dodano vrednostjo,
 • izboljšati raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov ter
 • zmanjšanje sezonskosti in geografske koncentracije turizma.

Do sredstev so upravičeni gospodarski subjekti s področja gostinstva in turizma. Med upravičene stroške spadajo stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, opremo, povečanje energetske učinkovitosti itd.), stroški projektne dokumentacije, stroški programov izobraževanja in usposabljanja ter stroški zunanjih izvajalcev.

5) Krožno gospodarstvo – 48 mio EUR

Cilji tega sklopa so:

 • zgraditi kvalitetno podporno okolje in celoten ekosistem za spodbujanje področja krožnega gospodarstva,
 • graditi kompetence in znanja ter
 • krepiti ozaveščanje o pomembnosti krožnih konceptov poslovanja in krožnega dizajniranja produktov in storitev.

Sredstva so namenjena MSP podjetjem.

6) Energetska učinkovitost – 5 mio EUR

Cilji tega sklopa so povečanje deleža električne energije iz OVE, zmanjšanje izgub na električnem omrežju, povečati delež OVE v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja skladno z NEPN ter nižja uporaba fosilnih goriv v stavbah.

7) Ostalo

Predvidena sta še dva razpisa na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, namenjena bosta podjetjem s problemskih območij oziroma drugih problemskih območij oziroma na območjih, ki izkazujejo večje regionalne težave v primerjavi z bolj razvitimi območji Slovenije. Trideset milijonov evrov bo namenjenih za začetne naložbe, vredne med 300 tisoč in enim milijonom evrov.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Poleg omenjenega, bodo sredstva deljena tudi s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA (SPS) in sicer v obliki že uveljavljenih razpisov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

1) Vavčerji

Gre za nepovratna sredstva za pridobitev certifikatov, tržne raziskave tujih trgov, udeležbe na mednarodnih forumih, dvig digitalnih kompetenc, pripravo digitalne strategije, kibernetsko varnost, statusno preoblikovanje družb, prenos lastništva, prototipiranje ter uvajanje poslovne odličnosti.

2) P1 plus - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namen razpisa je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

3) Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Gre za sofinanciranje projektov, katerih namen je:

 • spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah,
 • dvig upravljavskih kapacitet,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
 • izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

SPIRIT

V letu 2022 naj bi bili objavljeni tudi trije razpisi za spodbujanje podjetniških naložb v skupni vrednosti 138,5 milijona evrov. Tako bo na temelju zakona o spodbujanju investicij razpisanih dobrih 88 milijonov evrov za večje naložbe, kar pomeni v predelovalni dejavnosti vredne med enim in 12 milijoni evrov, v storitveni dejavnosti med 0,5 in tremi milijoni evrov ter v razvojno-raziskovalni dejavnosti med 0,5 in dvema milijonoma evrov.

Denar za inovacije

Pod okriljem MGRT in SPIRIT bosta prav tako na podlagi načrta za okrevanje in odpornost izvedena dva javna razpisa za področja raziskav, razvoja in inovacij (RRI). Tako bo 45 milijonov evrov na voljo iz razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI-vlaganj na lestvici TRL 6–8, torej za razvoj tehnologije in njeno validacijo. Predvideno je sofinanciranje do pol milijona evrov, cilj RRI-projektov je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom komercializacije.

Predviden je tudi razpis, vreden 30 milijonov evrov, za sofinanciranje naložb v demonstracijske in pilotne projekte RRI. Gre za delno pokritje stroškov raziskovalno-razvojnih dejavnosti industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter testiranja in postavitve razvite rešitve v realnem okolju. Izbrani bodo konzorciji podjetij in raziskovalnih organizacij. Po koncu financiranja projektov kot rezultat pričakujejo komercializacijo rešitve izvedenih RRI.