povratna in nepovratna sredstva

Objavljeni prihajajoči razpisi za nepovratna sredstva v letu 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v koncu januarju napovedalo okviren načrt razvojnih spodbud (nepovratnih in povratnih sredstev), ki bodo aktivne v letu 2022.

V letu 2022 bo na voljo kar 646,5 milijonov EUR spodbud v obliki javnih razpisov za gospodarstvo. Od tega bo 485 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev in 161,5 milijona EUR v obliki povratnih sredstev.

Z javnih razpisov bodo financirana naslednja področja:

 • Turizem -> 141,1 milijonov EUR
 • Podjetništvo in internacionalizacija -> 117,3 milijonov EUR
 • Raziskave in razvoj -> 107,5 milijonov EUR
 • Investicije za večjo produktivnost -> 88,5 milijonov EUR
 • Regionalni razvoj -> 76 milijonov EUR
 • Digitalizacija -> 56,5 milijonov EUR
 • Les -> 29,6 milijonov EUR
 • Energetska učinkovitost -> 16,8 milijonov EUR
 • Krožno gospodarstvo -> 10,8 milijonov EUR
 • Urbani razvoj -> 2,4 milijonov EUR

Kateri so najbolj vroči javni razpisi, ki bodo objavljeni v prihodnjih mesecih si preberite spodaj.

Najboljši prihajajoči javni razpisi za nepovratna sredstva

Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij

Namen: spodbuditi velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z manjšimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij

Upravičeni stroški: vse od priprave digitalne strategije, nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev, do plač zaposlenih

Višina sofinanciranja: kar do 70% (odvisno od velikosti podjetja in tipa pomoči)

Več o razpisu si preberite TUKAJ.

Javni razpis mikro spodbude v lesnopredelovalni panogi

Namen: spodbujanje podjetij, katerih projekti omogočajo hitrejši razvoj lesnopredelovalne panoge

Upravičeni stroški: stroški dela, nakup naprav in strojev

Višina sofinanciranja: se usklajuje

Več o razpisu si preberite TUKAJ.

Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Namen: spodbujanje investicij za povečavo kapacitet predelave lesa, domače samooskrbe, hitrejše transformacije povezanih panog ter hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Upravičeni stroški: opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Višina sofinanciranja: predvidoma 15-60% upravičenih stroškov

Več o razpisu si preberite TUKAJ.

Javni razpis trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične pobude za dvig dodane vrednosti turizma

Namen: trajnostni razvoj slovenskega turizma – dvig dodane vrednosti, investicije v nastanitvene kapacitete

Upravičeni stroški: stroški investicij opredmetenih sredstev – gradnja , obnova, oprema, inventar, sanacija, stroški analiz, dokumentacij, izobraževanj usposabljanj

Višina sofinanciranja: predvidoma 15 – 60%  (skladno z naložbeno shemo za MSP)

Več o razpisu si preberite TUKAJ.

Javni razpis spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2022

Namen: spodbujanje ustanovitve novih podjetji ter razvoja že obstoječih

Upravičeni stroški: mikro in mala inovativna podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge)

Višina sofinanciranja: v usklajevanju

Več o razpisu si preberite TUKAJ.

Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Objavljeni bodo 3 javni razpisi v skupni vrednosti 76 milijonov EUR. Dodatno bo na voljo še 40 milijonov preko Ribniškega sklada za kredite podjetništvu in občinam.

 1. javni razpis je namenjen občinam in je bil objavljen 25.2.
 2. Za večje začetne investicije na problemskih območjih od 300.000 EUR naprej (objava 4.3.2022)
 3. Za začetne investicije na problemskih območjih med 100.000 EUR in 300.000 EUR (objava 4.3.2022)

KOC v lesni industriji

V tem javnem razpisu bo na voljo 600.000 EUR, objava javnega razpisa bo tekom leta.

Ostali prihajajoči javni razpisi za nepovratna sredstva

1. Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2)

Namen: večja produktivnost gospodarstva, v smislu – zelenih in digitalnih investicij, dekarbonizacije, odpornosti, konkurenčnosti, ohranitve delovnih mest – produktivnost slovenskega gospodarstva

Upravičeni stroški: opredmetena in neopredmetena sredstva

Višina sofinanciranja:  predvidoma 15-60% vrednosti upravičenih stroškov (do 1 milijon EUR)

Okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov, pri čemer bomo naslavljali investicije v vrednosti od 0,3 milijona do 1 milijona EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

2. Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2)

Namen: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva – podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ohranjanja delovnih mest in rasti produktivnosti

Upravičeni stroški: nakup osnovnih opredmetenih in neopredmetenih sredstev

Višina sofinanciranja: 100.000 EUR do 300.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Javni razpis zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture

Namen: vlaganje v inovativno ekonomsko-poslovno infrastrukturo EPI,  podjetja z dodano vrednostjo, industrijska simbioza v degradiranih območjih

Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme, pridobivanja zemljišč, gradnje in drugih opredmetenih sredstev

Višina sofinanciranja: v usklajevanju - do višine izračunane finančne vrzeli načrtovane investicije

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

Javni razpis trajnostni razvoj javne in skupne infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Namen: trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture, znamenitosti – vlaganja v parke, plaže, tematske in sprehajalne poti, zgodovinska mestna jedra…

Upravičeni stroški: stroški investicij opredmetenih sredstev – gradnja, obnova, oprema…

Višina sofinanciranja: v usklajevanju

Upravičenci: občine, lokalne skupnosti in drugi javni subjekti

Okvirna višina sredstev: 10 milijonov EUR Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022