Prispevki

Kje bodo nepovratna sredstva in ugodni krediti za podjetja v 2024

Vstopili smo v leto 2024, ki prinaša nove in obetavne priložnosti za podjetja vseh velikosti. V tem dinamičnem poslovnem okolju, kjer se tehnologija in tržne zahteve nenehno spreminjajo, so javni razpisi za nepovratna sredstva in ugodne kredite ključni za spodbujanje rasti in inovacij podjetij. Z ustreznim pristopom in pravočasno pripravo lahko podjetja izkoristijo te priložnosti za napredovanje, inovacije in trajnostni razvoj. Zlasti v luči novega vala nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki bodo na voljo, je ključnega pomena, da podjetja ostanejo informirana in pripravljena na izkoriščanje teh priložnosti.

Poglejmo si, kakšne spodbude pripravljajo ministrstva in skladi za podjetja v letu 2024.

MGTŠ napovedal kar za 672,4 milijona EUR ukrepov

V letošnjem letu bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) skupaj z razširjenim naborom partnerjev in izvajalcev, vključno z organizacijami kot so SID banka in Slovenski podjetniški sklad, zagotovilo skupno 672,4 milijona evrov za različne oblike finančne podpore projektom in poslovanju.

Predlagani ukrepi ciljajo na zmanjšanje tržnih vrzeli in spodbujanje konkurenčnosti ter zmogljivosti slovenskega gospodarstva, turizma in športa, ob tem pa nudijo tudi podporo inovativnim projektom in tehnologijam. Ministrstvo poudarja pomen usmerjanja javne podpore na način, ki zagotavlja širok razvojni, socialni in mrežni učinek, pospešuje zeleni in digitalni prehod gospodarstva.

Podprti bodo različni sektorji, vključno z:

 • Prestrukturiranjem gospodarstva v premogovnih regijah – 83,1 milijona evrov,
 • Športom, vključno z infrastrukturo in letnim programom – 65,4 milijona evrov,
 • Podjetništvom – 51,7 milijona evrov,
 • Energetiko za izboljšanje učinkovitosti in dekarbonizacijo – 42,2 milijona evrov,
 • Raziskavami, razvojem in inovacijami – 38,5 milijona evrov,
 • Interventnimi ukrepi za avgustovske poplave 2023 – 20 milijonov evrov,
 • Razvojem lesnopredelovalne industrije – 17,5 milijona evrov,
 • Krožnim gospodarstvom – 9,5 milijona evrov,
 • Internacionalizacijo gospodarstva – 9,5 milijona evrov,
 • Rokodelstvom, ki prvič prejema finančno podporo – 1,3 milijona evrov,
 • Razvojem turizma – 0,5 milijona evrov, ki sledi po obdobju velikih investicij v turistično infrastrukturo v preteklih dveh letih.

Poglejte si najbolj atraktivne javne razpise!

Veliko poudarka v vlaganju v energetske in trajnostne naložbe

V letu 2024 bosta Ministrstvo za okolje, podnebje in energije ter Eko sklad igrala ključno vlogo pri spodbujanju energetske učinkovitosti in vlaganju v obnovljive vire energije. Poleg subvencij za izgradnjo sončnih elektrarn, MOPE in Eko Sklad načrtujeta še več javnih razpisov, usmerjenih v izboljšanje energetske učinkovitosti in podporo prehodu na trajnostne vire energije.

Za investicije v sončne elektrarne bo ponovno na voljo kar 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev.
Za investicije v sončne elektrarne bo ponovno na voljo kar 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

MOPE napoveduje kar nekaj milijonov EUR za trajnostne naložbe

MOPE napoveduje več obsežnih razpisov, ki ciljajo na različne segmente energetskega sektorja:

Celostni projekti učinkovite rabe energije (URE) in prestrukturiranje na OVE: Na voljo bo 42 milijonov evrov za projekte, ki združujejo učinkovito rabo energije in prestrukturiranje na obnovljive vire, s posebnim poudarkom na industriji.

Ponovno razpis za sončne in vetrne elektrarne: Leto 2024 prinaša obetavne priložnosti za podjetja, ki se usmerjajo v zeleno energijo. Borzen bo v letošnjem letu ponovno objavil enega izmed najbolj pričakovanih javnih razpisov za sofinanciranje sončnih elektrarn v višini 82 milijonov evrov, ki se je v prejšnjem mesecu zaprl v okviru trenutnega javnega razpisa za sofinanciranje OVE. Nov razpis ne bo le dodatno spodbudil prehoda na obnovljive vire energije, ampak bo tudi podjetjem omogočil, da zmanjšajo svoj ogljični odtis in znižajo stroške energije.

Sofinanciranje energetskih prenov zasebnega storitvenega sektorja: V avgustu 2024 je predviden razpis za energetsko prenovo trgovin, pisarniških stavb, gostinskih objektov in hotelov v zasebni lasti, s skupnim proračunom 15 milijonov evrov.

Eko Sklad tudi razpisuje spodbude za okoljske in energetske projekte

V letu 2024 bo Eko sklad nadaljeval z zagotavljanjem finančnih spodbud in subvencij, ki so namenjene podjetjem in posameznikom za izvedbo okolju prijaznih projektov. Ponudba Eko sklada v letu 2024 vključuje različne oblike finančne podpore, od subvencij do ugodnih posojil, ki so zasnovane za spodbujanje trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti.

Ponudba Eko sklada bo tudi v letu 2024 vključevala:

 1. Energetska sanacija poslovnih stavb: na voljo bodo subvencije za energetsko sanacijo poslovnih stavb, kar podjetjem omogoča zmanjšanje energetskih stroškov in izboljšanje delovnega okolja.
 2. Ugodna posojila za energetske naložbe: Eko sklad bo ponovno ponudil ugodna posojila za izvedbo energetskih naložb, ki so namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti in vključevanju obnovljivih virov energije.

Kaj pa raziskave, razvoj in inovacije?

Spremembe v organizaciji slovenske vlade v letu 2024 prinašajo pomembne premike na področju raziskav, razvoja in inovacij. Področje, ki je prej spadalo pod okrilje Ministrstva za gospodarstvo, je sedaj preneseno na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI). Ta prehod pomeni, da bodo ključni razpisi za spodbujanje teh področij sedaj izvajani preko agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Napovedani razpisi MVZI za leto 2024

V letu 2024 MVZI načrtuje izvedbo več pomembnih razpisov, ki ciljajo na krepitev raziskovalno-razvojnih kapacitet v podjetjih:

Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih (SRRP):

Z razpisnim proračunom 59 milijonov evrov je ta program zasnovan za spodbujanje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v slovenskih podjetjih, s poudarkom na inovacijah in novih tehnologijah.

Instrumenti za srednja in mala podjetja (Instrumenti SME):

Za ta program bo namenjenih 11 milijonov evrov, katerega cilj bo podpora malim in srednjim podjetjem pri njihovih razvojnih in inovacijskih projektih.

Program Eureka:

S skupnim proračunom 16 milijonov evrov, vključno s 4 milijoni za prvi razpis Eurostars in približno 6,5 milijona za prvi razpis Eureka, bo program Eureka spodbujal mednarodno sodelovanje in inovacije.

Zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih:

S proračunom 17,5 milijona evrov bo razpis spodbujal podjetja k zaposlovanju raziskovalcev in krepi njihove raziskovalne zmogljivosti.

Slovenski ERC

Poleg zgoraj navedenih razpisov, MVZI načrtuje tudi uvedbo tako imenovanega slovenskega ERC (European Research Council) programa. S proračunom dveh milijonov evrov, ta program cilja na pritegnitev slovenskih strokovnjakov iz tujine nazaj v domovino, da bi s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju in inovacijam v Sloveniji.

Slovenski podjetniški sklad in javni razpisi v letu 2024

Slovenski podjetniški sklad v letu 2024 nadaljuje  svojo ključno vlogo pri podpiranju podjetniškega sektorja v Sloveniji preko različnih javnih razpisov. Sklad bo ponujal široko paleto finančnih instrumentov in spodbud, namenjenih podpiranju razvoja, rasti in inovativnosti slovenskih podjetij.

Ključne iniciative in programi sklada

 • Garancije za zavarovanje bančnih posojil s subvencijo obrestne mere (P1 plus): Sklad bo ponujal jamstva za zavarovanje bančnih posojil, skupaj s subvencijo obrestne mere, da bi podjetjem olajšal dostop do financiranja.
 • Mikroposojila in specifične posojilne linije: Za podjetja, ki potrebujejo manjše zneske financiranja, bo sklad ponujal mikroposojila in posebne posojilne linije, prilagojene specifičnim potrebam in okoliščinam podjetij. Na mikrokredite se lahko prijavite tudi tisti, ki vas banke drugače ne bi podprle.
 • Podpora inovativnim zagonskim podjetjem: Sklad namerava nadaljevati s posebnimi spodbudami za inovativna zagonska podjetja, vključno s subvencijami in mentorskimi programi, s ciljem spodbujanja rasti in razvoja teh podjetij.
 • Sklad skladov tveganega in zasebnega kapitala (CEFoF): Ta program bo usmerjen v financiranje inovativnih projektov preko sklada skladov, ki združuje tvegani in zasebni kapital, da bi podprl podjetja z visokim potencialom rasti.
 • Vavčerji: Z letošnjem letom se ponovno odpirajo vavčerji. Vavčerji so nepovratna sredstva manjših vrednosti in pomagajo podjetjem pri digitalizaciji poslovanja, prenosu lastništva, statusnem preoblikovanju in drugih manjših investicijah v podjetju.

Kakšna financiranja bo ponujala SID banka v letu 2024?

SID banka, kot pomemben igralec na področju razvojnega financiranja v Sloveniji, v letu 2024 nadaljuje z zagotavljanjem različnih ugodnih posojilnih možnosti za podjetja. Njena ponudba je osredotočena na podporo trajnostnih naložb in spodbujanje razvoja podjetij na različnih področjih.

Programi SID banke

Program SID Zelen:

Program je osredotočen na financiranje trajnostnih projektov in podjetij, ki vključujejo naložbe in obratna sredstva ter refinanciranje do največ deset odstotkov vrednosti posojila. Za zavarovanje posojila se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada (EIF) s podporo sklada InvestEU.

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7):

Ta program je namenjen podjetjem za pokrivanje stroškov materiala, storitev, inventarja, trgovskega blaga in delovne sile. Ponuja posojila do pet milijonov evrov z ročnostjo do 12 let, vključno z možnostjo moratorija za odplačilo glavnice do polovice ročnosti.

Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN):

Ta program omogoča podjetjem dostop do financiranja za obratna sredstva ali naložbe, pri čemer so najvišji znesek posojila in ročnost odvisna od pravil o državni pomoči.

Nadaljevanje posojilnega sklada iz vrnjenih kohezijskih sredstev:

V letu 2024 in naprej se pričakuje nadaljevanje tega sklada, ki bo vključeval različne instrumente, kot so mikroposojila in posojila za naložbe, usmerjene v raziskave, razvoj in inovacije.

Dodatni programi za financiranje raziskav, razvoja in inovacij:

SID banka raziskuje možnost uvedbe dodatnih programov, ki bi bili namenjeni financiranju raziskav, razvoja in inovacij, vključno s podporo MSP preko instrumentarija InvestEU.

Sklad Skladov: Inovativni pristop SID banke za financiranje

Sklad Skladov, ki ga upravlja SID banka, predstavlja pomemben finančni instrument za podporo in spodbujanje gospodarske rasti in inovacij v Sloveniji. Ta pristop omogoča bolj učinkovito in ciljno usmerjeno financiranje podjetij, predvsem v segmentih, kjer obstaja potreba po višji stopnji tveganja in inovativnosti.

Kaj je Sklad Skladov?

Sklad Skladov (tudi znan kot CEFoF - Central European Fund of Funds) je finančni instrument, ki združuje sredstva iz različnih virov, vključno z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Namenjen je financiranju investicijskih skladov, ki nato vlagajo v mala in srednje velika podjetja (MSP) ter zagonska podjetja z visokim potencialom rasti.


Odličen mikrokredit, ki vam lahko pomaga pri rasti in razvoju podjetja

Sklad skladov preko poslovnih bank razpisuje odlična finančna sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in poslovanja ali investicije v osnovna sredstva.

Pridobite najugodnejši mikrokredit z 62,5% subvencijo EURIBOR in nizkim fiksnim pribitkom, ter BREZ ZAVAROVANJ (samo menice).

Več informacij o mikrokreditu


Kaj trenutno ponuja SRRS in kje bo denar v letu 2024

Slovenski regionalno razvojni sklad v trenutnem letu ponuja različne finančne produkte, ki so namenjeni podpori podjetniških in regionalnih razvojnih projektov.

Razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS)

Posojila za področje kmetijstva

Sklad ponuja finančno podporo za projekte v kmetijskem sektorju, ki so usmerjeni v razvoj in modernizacijo kmetijskih dejavnosti.

Trenutno je odprt odličen javni razpis za BREZOBRESTNI kredit za majhne kmetije ali tiste, s statusom mladega kmeta.

Vse kmetijske razpise si lahko pogledate tukaj.

Posojila za področje podjetništva

Sklad zagotavlja finančna sredstva za podjetniške projekte, ki prispevajo k regionalnemu gospodarskemu razvoju, vključno s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Do 20.4. je za podjetja, ki delujejo na področju lesne industrije odprt javni razpis BIZI LES, z obrestno mero že od 3% fiksnega pribitka.

Bizi PF - Predfinanciranje projektov

Ta program je namenjen podjetjem, ki so prejela odobrena sredstva na razpisih, a potrebujejo predfinanciranje za izvedbo projektov.

Napovedi za leto 2024

Za leto 2024 SRRS napoveduje nadaljevanje in morebitno širitev svojih programov in spodbud za podjetja. Sklad se osredotoča na zagotavljanje stalnega dostopa do ugodnih virov financiranja in načrtuje uvedbo novih programov, ki bodo še bolj podprli regionalni razvoj in podjetništvo.

Pričakuje se, da bodo ti programi vključevali nadaljevanje in razširitev obstoječih finančnih produktov, in sicer Podjetništvo (BIZI), Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO), Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (LOKALNO) in Neprofitne organizacije (NVO)., v okviru katerih bodo na razpolago tudi sredstva za projekte na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost.

Skladnačrtuje tudi uvedbo novih programov, ki bodo podpirali specifične sektorske ali regionalne potrebe, s posebnim poudarkom na inovacijah, trajnostnem razvoju in krepitev gospodarskih zmogljivosti.

Kateri javni razpisi so napovedani na SRRS?

SRRS je eden izmed redkih javnih skladov, ki ima že v tem obdobju napovedane javne razpise za obdobje 2024-2025. Spodaj jih navajamo v strnjeni obliki, več pa si lahko pogledate na njihovi spletni strani.

ProgramNaziv produktaOblika sredstevPredviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO INVESTposojilojan.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO FI mladiposojilojan.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO PFposojilofeb.24
Lokalna infrastruktura (LOKALNO)LOKALNO PFposojilofeb.24
Neprofitne organizacije (NVO)NVO PFposojilofeb.24
Podjetništvo (BIZI)BIZI PFposojilofeb.24
Lokalna infrastruktura (LOKALNO)LOKALNO Občineposojilomar.24
Lokalna infrastruktura (LOKALNO)LOKALNO Komunalna podjetjaposojilomar.24
Podjetništvo (BIZI)BIZI LIKVIDNOST - Energijaposojilomar.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO FI mikroposojilomaj.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO FI mladiposojilomaj.24
Lokalna infrastruktura (LOKALNO)LOKALNO Javne ustanoveposojilojun.24
Podjetništvo (BIZI)BIZI Lesposojilojun.24
Podjetništvo (BIZI)BIZI Zadrugeposojilojun.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO Dopolnilneposojilojul.24
Neprofitne organizacije (NVO)NVO Gasilciposojilosep.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO Greenposojilookt.24
Podjetništvo (BIZI)BIZI OPO Investposojilonov.24
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO FI mikroposojilojan.25
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO FI mladiposojilojan.25
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO Kmetijska zemljaposojilojan.25
Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)AGRO Zemlja in gozdposojilojan.25

Sklad za pravični prehod in prihajajoči razpis

Sklad za pravični prehod je finančni instrument Evropske unije, namenjen podpori regij, ki so najbolj prizadete zaradi prehoda od fosilnih goriv k trajnostnemu gospodarstvu. Ta sklad igra ključno vlogo v okviru Evropskega zelenega dogovora in cilja na to, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina.

Glavni cilji sklada

 1. Podpora regijam, odvisnim od fosilnih goriv: Sklad se osredotoča na pomoč regijam, kot so premogovniške regije, pri prehodu na čistejše vire energije in zmanjševanju gospodarskih posledic tega prehoda.
 2. Spodbujanje trajnostnega razvoja: Financiranje projektov, ki spodbujajo trajnostni razvoj, vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo in razvojem novih industrijskih sektorjev.
 3. Socialna pravičnost in regionalni razvoj: Sklad zagotavlja, da prehod na zeleno gospodarstvo poteka pravično in vključuje podporo za usposabljanje in prekvalifikacijo delavcev ter podporo malim in srednjim podjetjem.

Prihajajoči razpis Sklada za pravični prehod

V letu 2024 je napovedan nov razpis iz Sklada za pravični prehod, ki bo namenjen razvoju in prestrukturiranju premogovniških regij v Sloveniji, to sta Zasavje in Savinjsko-Šaleška dolina. Ta razpis bo usmerjen v:

 • Investicije v produktivne naložbe, vključno z osnovnimi sredstvi in gradnjo.
 • Projekte, ki se osredotočajo na zmanjšanje vpliva na okolje, spodbujanje zaposlovanja, dvig dodane vrednosti podjetij in krepitev odpornosti na zunanje vplive.

Razpis bo predstavljal priložnost za podjetja in organizacije v teh regijah, da pridobijo finančno podporo za projekte, ki so usklajeni s cilji trajnostnega in pravičnega prehoda.

Več informacij o javnem razpisu si preberite tukaj.

Idejna zasnova in pridobivanje dovoljenj: Temelj za uspešne prijave na javne razpise

Podjetja, ki nameravate kandidirati na javnih razpisih, sta idejna zasnova projekta in pravočasno pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj dve ključni fazi priprave, ki skupaj tvorita trdno osnovo za uspešno prijavo.

Idejna zasnova projekta

Idejna zasnova projekta je prvi korak, kjer podjetja razvijajo in oblikujejo konceptualni okvir svojih projektov. To vključuje:

 1. Analizo tržnih priložnosti in potreb: Raziskovanje in identificiranje tržnih priložnosti in potreb, ki jih projekt naslavlja.
 2. Razvoj konceptualnih rešitev: Oblikovanje inovativnih rešitev in strategij za naslavljanje teh potreb.
 3. Sodelovanje z multidisciplinarnimi strokovnjaki: Vključevanje različnih oddelkov in zunanjih strokovnjakov za razvoj celovitega in izvedljivega projekta.
 4. Priprava osnutkov projektnih predlogov: Ustvarjanje osnutkov projektnih predlogov, ki so pripravljeni za nadaljnje prilagajanje glede na specifične zahteve razpisov.

Pridobivanje dovoljenj

Vzporedno z idejno zasnovo je ključno, da podjetja začnejo s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj, še posebej, če projekt vključuje gradbene elemente ali postavitev strojev. Ta proces vključuje:

 1. Raziskavo regulativnih zahtev: Ugotavljanje, katera gradbena in okoljska dovoljenja so potrebna za projekt.
 2. Sodelovanje s pravnimi in regulativnimi strokovnjaki: Pomoč strokovnjakov za navigacijo skozi postopke pridobivanja dovoljenj.
 3. Zgodnji začetek postopkov: Pravočasno začetje postopkov za pridobivanje dovoljenj, da se izogne zamudam.
 4. Vključitev dovoljenj v projektno načrtovanje: Obravnavanje dovoljenj kot integralnega dela projektnega načrtovanja.

Z okoljskimi certifikati do več točk na javnih razpisih

Poleg idejne zasnove projekta in pridobivanja potrebnih dovoljenj je za podjetja, ki se pripravljajo na javne razpise, pomembno tudi osredotočanje na okoljske certifikate in druge dejavnike, ki lahko povečajo možnosti za uspeh.

 1. ISO 14001: Ta mednarodno priznani standard za sistem vodenja okolja poudarja trajnostno poslovanje podjetja in pomaga zmanjšati vplive na okolje. Pridobitev tega certifikata lahko izboljša konkurenčnost podjetja na javnih razpisih, saj dokazuje njihovo zavezanost k okoljski odgovornosti in prinaša dodatne točke.
 2. Ostali relevantni okoljski certifikati: Glede na naravo projekta in industrijo lahko tudi drugi okoljski certifikati, kot so EMAS, LEED, BREEAM, izboljšajo konkurenčnost prijave na javni razpis.

LCA analiza in energetski pregledi

 1. Življenjski cikel izdelka (LCA): Analiza življenjskega cikla izdelka ali storitve lahko pokaže, kako podjetje zmanjšuje okoljski vpliv svojih dejavnosti. To je še posebej pomembno pri projektih, ki so usmerjeni v trajnost in okoljsko učinkovitost.
 2. Energetski pregledi: Izvedba energetskih pregledov in optimizacija porabe energije v podjetju ne samo da znižuje stroške, ampak tudi izboljšuje možnosti za pridobitev sredstev na razpisih, ki so usmerjeni v energetsko učinkovitost.

Zgodnja idejna zasnova projekta, pravočasno pridobivanje dovoljenj ter vključevanje okoljskih certifikatov, LCA analiz in energetskih pregledov so ključni koraki za uspešno prijavo na javne razpise. Ti elementi ne samo da izboljšajo možnosti za pridobitev financiranja, ampak tudi kažejo na dolgoročno zavezanost podjetja trajnostnemu razvoju in okoljski odgovornosti.


Ste pred investicijo in ne veste, kako do najugodnejših sredstev?

Obrnite se nas in pomagali vam bomo pri celotnem procesu pridobitve najugodnejših denarnih sredstev za vaše podjetje.

Kontakt

Kako vam lahko SID banka pomaga pri vašem poslovanju in razvoju podjetja

SID banka vam lahko pomaga do ugodnejšega financiranja vaših projektov kot ostale poslovne banke, zato je smiselno preveriti njihove javne razpise. Več o SID banki in njeni ponudbi si preberite v članku.

Zakaj se prijavljati na javne razpise?

Javni razpisi so priložnost za podjetja, da pridobijo finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoj razvoj in rast. Prijava za podjetja ni le sredstvo za pridobitev financiranja, temveč tudi priložnost za pridobivanje novih znanj, povezovanje z drugimi podjetji, povečanje prepoznavnosti in uresničevanje ciljev.

Kako z javnimi razpisi do digitaliziranega poslovanja podjetja

V zadnjih letih javni razpisi postajajo stalnica v slovenskem gospodarskem prostoru.

Vsako leto skladi Republike Slovenije objavijo več deset razpisov in pozivov za nepovratna in povratna sredstva, ki jih lahko gospodarstvo izkoristi za investicije in tekoče poslovanje. Malo je slovenskih podjetji, ki ne bi vsaj enkrat poskusila kandidirati na enem izmed javno objavljenih razpisov.

Razpisi za digitalizacijo – kako izgledajo, kaj zajemajo, kdo lahko kandidira

Digitalizacija je bila kot prednostno področje razvoja slovenskega gospodarstva do sedaj deležna kar nekaj pozornosti razpisovalcev javnih razpisov za nepovratna sredstva. Največkrat smo javne razpise na omenjeno temo lahko zasledili preko Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS), zadnji večji javni razpis pa je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Med bolj znane spodbude za digitalizacijo podjetji sodijo t.i. »digitalni vavčerji«, kjer gre za nepovratna sredstva manjših vrednosti (do 9.999 evrov oziroma do 60 % sofinanciranja) in jih lahko podjetja izkoristijo za prve korake na poti do digitaliziranega poslovnega okolja. Slednje že nekaj let zapored razpisuje Slovenski podjetniški sklad.

Na tem mestu govorimo o vavčerjih za postavitev spletnih strani, izdelavo digitalne strategije podjetja, izdelavo varnostnih poročil in izboljšavo kompetenc svojih zaposlenih. V kolikor podjetje čuti potrebo po celostni digitalizaciji svojega poslovanja, pa je isti sklad nekaj let zapored razpisoval odličen javni razpis P4D REACT EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Pri slednjem javnem razpisu so podjetja lahko prejela kar do 100.000 evrov nepovratnih sredstev, kar v večini zadostuje za celovito digitalno prenovo podjetja.

Javni razpisi, omenjeni v prejšnjem odstavku, naslavljajo zgolj podjetja, opredeljena kot MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja). Po merilih Evropske Unije so to podjetja, ki imajo skupno do 250 zaposlenih, njihov letni promet ne presega 50 milijonov evrov ali letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov. V letošnjem letu pa je MGRT razsvetlil tudi podjetja, ki presegajo te kriterije in jim omogočil prijavo na javni razpis, imenovan »Digitalna preobrazba gospodarstva«. Večja podjetja bodo za projekte na področju digitalnega razvoja lahko prejela vse do 70 % sofinanciranja oziroma do 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, vendar bo morala digitalizacija izkazati naklonjenost in dodano vrednost tako kupcem kot dobaviteljem (veriga vrednosti).

Ali izpolnjujete pogoje, da kandidirate na javnih razpisih digitalizacije?

Pogosto podjetja slišimo, da želijo izkoristiti financiranje države, ker imajo super idejo. Smiselna ideja in izvedljiv načrt izvedbe je seveda več kot polovica celotnega projekta, vendar pa javni razpis za nepovratna sredstva nikoli ne sme biti glavni povod za razmišljanje o digitalizaciji lastnega poslovanja. Na prvem mestu je pomembno, da v podjetju začutite, da vam pri trenutnem poslovanju nekaj manjka oziroma se zavedate, da brez avtomatizacije procesov in proizvodnje, dodatne pomoči računalnika ali nove spletne strani enostavno ne boste napredovali.

Več o vsebini članka, kateri je bil objavljen v Računalniških novicah, si lahko preberete >>> TUKAJ.


Črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2021–2027

3,2 milijarde sredstev namenjenih za naložbe v zeleni prehod, raziskave in razvoj

Partnerski sporazum je sprejet, program je v potrjevanju pri evropski komisiji.

V kratkem se bo tudi na slovenskih tleh začelo črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2021–2027. Kot je že znano, je bil partnerski sporazum potrjen v septembru, dokument, kateri zajema program, načine črpanja in uradno odobritev pa lahko pričakujemo že konec leta. Tako bo Slovenija do leta 2029 upravičena do 3,2 milijarde evrov sredstev EU.

Glavne novosti obdobja 2021-2027

 • nov Sklad za pravični prehod (SPP),
 • drugačna stopnja sofinanciranja za zahodno kohezijsko regijo,
 • poenostavljeno izvajanje in spremljanje tehnične pomoči,
 • manjši obseg preverjanj,
 • uporaba poenostavljenih oblik stroškov in poenostavljen način komuniciranja,
 • zmanjšanje administrativnih bremen,
 • da bi upravičenci kar najhitreje dobili izplačila oziroma povrnjena sredstva.

Področje energetike

Na voljo je približno 269 milijonov evrov evropskih sredstev za področje energetske učinkovitosti in vlaganja v obnovljive vire energije (OVE), približno 168 milijonov evrov je namenjenih naložbam v OVE, 103 milijoni pa so namenjeni za energetsko prenovo stavb in trajnostno gradnjo.

Razpisi za podjetja

Katere razpise lahko podjetja pričakujete?

Priložnosti za podjetja v skoraj vseh panogah je veliko, saj so podjetja lahko upravičenci oziroma lahko sodelujejo pri projektih na vseh petih prednostnih področjih programskega obdobja 2021–2027.

To so energetski prehod, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, mobilnost in povezljivost IKT…

Za spodbujanje konkurenčnosti, podporo podjetništvu, inovativnosti, hitrorastočim podjetjem, internacionalizaciji in partnerstvu s podjetji na tujih trgih je za mala in srednja podjetja namenjenih dobrih 183 milijonov evrov.

Večji poudarek bo na vlaganjih v znanje kot pa v gradnjo, na prednostnem področju bo tako pametnejša Evropa, kjer so sredstva za raziskave in razvoj, digitalizacijo ter podporo malim in srednjim podjetjem.

Prve razpise iz obdobja 2021-2027 je pričakovati v prvi polovici leta 2023!

BREZPLAČNI WEBINAR: Aktualni javni razpisi za gospodarstvo

Spoštovane podjetnice in podjetniki!

Skladi Republike Slovenije in Evropske Unije razpisujejo javne razpise za povratna in nepovratna sredstva, ki jih lahko podjetniki koristite za uresničitev vaših poslovnih idej.

Ali veste, kakšne vrste javnih razpisov obstajajo? Ali veste, kako se na njih prijaviti in kateri so trenutno najbolj aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva? Ali izpolnjujete osnovne pogoje?

Pridružite se na predavanju in izvedeli boste koristne napotke za koriščenje javnih sredstev.

Podjetniki boste dobili informacijo o:

 1. Osnovnih pogojih za koriščenje in prijavo na javne razpise
 2. Kakšne vrste javnih razpisov obstajajo
 3. Katere stroške lahko uveljavljate za koriščenje javnih sredstev
 4. Kako se prijaviti na javni razpis
 5. Kateri so najaktualnejši javni razpisi

Vabimo Vas, da se udeležite webinarja z naslovom Aktualni javni razpisi za gospodarstvo – izkoristite financiranja, ki vam jih ponuja Slovenija in EU, kjer boste izvedeli koristne napotke za črpanje javnih sredstev ter kateri so najbolj aktualni javni razpisi katere lahko kot podjetje koristite.

KDAJ?

 • sreda, 26. oktober ob 10h

ALI

 • četrtek, 27. oktober ob 10h

KJE? ZOOM (ob prijavi, dan pred webinarjem prejmete link povezavo)